ČASTÉ OTÁZKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Javorina, výrobné družstvo so sídlom: Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Dr. Vložka číslo: 224/P, IČO: 00 168 599, DIČ: 2020515552, IČ-DPH: SK2020515552 (ďalej len „Predávajúci“) uzatvorí za účelom predaja výrobkov ‘JAVORINA‘ a výrobkov, ktoré Javorina, výrobné družstvo predáva pod svojou značkou, uverejnených na webovej stránke www.javorina.sk, internetovom obchode www.shop.javorina.sk a v tlačených katalógoch predávajúceho (ďalej len „tovar“). Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu platia Obchodné podmienky zverejnené na www.shop.javorina.sk

1.2 Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej obchodnej a zmluvnej dohody.

1.3 Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.4 Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.5 Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo do uplynutia času, ak sú časovo obmedzené a ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Ak predávajúci poskytuje na vybrané produkty viac zliav alebo výhod, tieto nie je možné kombinovať (pokiaľ nie je uvedené inak) a je na rozhodnutí kupujúceho, ktorú ponúkanú zľavu alebo výhodu si pri objednávke vyberie.

1.6 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci na doméne www.javorina.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.7 V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Záujemca si môže tovar objednať obvyklým spôsobom – priamo na predajni, mailom alebo cez internetový obchod. Objednávka sa stáva záväznou až po jej oficiálnom potvrdení predajcom so stanovenou cenou a predbežnou dodacou lehotou.

2.2 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.3 Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4 Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Ku akceptácií objednávky sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim vo výške 50 % z kúpnej ceny objednaného tovaru pri katalógových výrobkoch. Pri objednávke tovaru vyrobeného na mieru je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu zálohu vo výške 50% - 100% % z orientačnej ceny vypočítanej predávajúcim do 3 pracovných dní od doručenia potvrdenia o doručení objednávky. V prípade neuhradenia zálohy podľa predchádzajúcej vety, si predávajúci vyhradzuje právo návrh na uzavretie kúpnej zmluvy neakceptovať. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa pod pojmom „tovar vyrobený na mieru“ rozumie tovar vyrobený na základe výslovných požiadaviek zákazníka – kupujúceho.

2.5 Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.6 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.7 Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 • a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
 • c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • d) o adrese predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 11 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 11 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 11týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 11 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 11 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • n) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie, alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • p) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • q) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • r) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.8 Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.7. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.7. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAÚCEHO

3.1 Predávajúci je povinný:

 • a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.7. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

4.2 Kupujúci je povinný:

 • a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
 • b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú náklady predávajúceho na balenie tovaru a jeho prepravu do miesta dodania zahrnuté v cene tovaru avšak nie je možné dodať služby nezávisle od dodania tovaru, resp. oddeliť dodanie a iné služby.

5.2 Po vyrobení objednaného tovaru, najneskôr pri jeho odbere je kupujúci povinný uhradiť zostatok kúpnej ceny. Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej obchodnej a zmluvnej dohody.

5.3 Pri omeškaní s plnením platobnej povinnosti má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plnení úroky z omeškania.

5.4 Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20 % DPH. Bankové spojenie: UNICREDIT BANK SLOVAKIA A. S., Pobočka Poprad IBAN: SK2711110000001241859005, BIC: UNCRSKBX, číslo účtu: 1241859005, kód banky: 1111.

5.5 Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad a potvrdenie o zaplatení.

5.6 Bankové poplatky odoslané z európskeho hospodárskeho priestoru budú podliehať bankovým prevodovým kódom SHA. Bankové poplatky platieb odoslaných z mimo európskeho hospodárskeho priestoru budú podliehať bankovým prevodovým kódom OUR.

5.7 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov 563/2009 Z.z. platných v Slovenskej republike.

5.7 Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

6. DODACIE PODMIENKY

6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.

6.2 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve. Kupujúci preberá tovar a potvrdzuje prijatie svojim podpisom.

6.3 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v čase nie dlhšom ako 12 týždňov od potvrdenia objednávky predajcom. Štandardná doba na výrobu typových výrobkov sortimentu Javorina je 8 – 10 týždňov. Predajca si vyhradzuje právo meniť dodaciu dobu.

6.4 Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa bodu 6.3 (nedodá tovar v dohodnutom termíne plnenia) má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny tovaru uvedenej v zmluve, a to za každý deň omeškania. Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak porušenie povinnosti nezavinil.

6.5 Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

6.6 Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, v tom prípade kupujúci nemá právo požadovať od predávajúceho zaplatenie úrokov z omeškania podľa bodu 6.4 týchto VOP.

6.7 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti a neprevzatia si tovaru do 14 dní od avizovaného ukončenia objednávky a uplynutia stanovenej dodacej lehoty výrobcu (ods. 6.3 VOP), vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody, stratený zisk a skladné (v súlade s § 614 ods. 2 OZ) vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého tovaru príslušnej objednávky za každý deň uskladnenia. Predávajúci má právo uplatniť si nárok na takto vzniknuté škody zo zálohovej platby klienta, uskutočnenej pri potvrdení objednávky.

7. KÚPNA CENA

7.1 Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

7.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

7.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.5 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto, a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

7.6 Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby neposkytuje.

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

8.1 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1 Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

9.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.4 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

9.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

9.6 Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 9.1. až 9.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §623 Občianskeho zákonníka (bod 9.4. až 9.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

9.7 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu bez zbytočného odkladu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. V prípade výskytu vady tovaru nesmie kupujúci tovar až do odstránenia vady tovar ďalej používať. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené v záručnom liste alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

9.8 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len"Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

9.9 Kupujúci má právo si počas záručnej doby uplatniť u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

9.10 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 9.1. až 9.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho (formulár "Oznámenie o uplatnení reklamácie"). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

9.11 Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 • a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 • b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
 • c) doručenie ostatnej súvisiacej dokumentácie k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

9.12 Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 9.11 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

9.13 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 9.1. až 9.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 9.4. až 9.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9.14 Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9.15 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

9.16 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.17 Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.18 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.19 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúceho, na neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

9.20 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • a) odovzdaním opraveného tovaru,
 • b) výmenou tovaru,
 • c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.21 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim a to osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

9.22 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

9.23 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.24 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

9.25 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 9.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 • a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 • b) predávajúci vadný tovar vymení.

9.26 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 9.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

9.27 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 9.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 • a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

9.28 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 9.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

9.29 Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

9.30 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

9.31 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 9.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok, skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

9.32 Ustanovenia čl. 9 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9.33 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim JAVORINA, výrobné družstvo, je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, IČO: IČO: 17331927, http://www.soi.sk , alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

10.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z. z..

10.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

10.4 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail: info@javorina.sk
 • právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

10.5 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

COOKIES

10.6 Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší servis. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

10.7 Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

10.8 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10.9 Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

10.10 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

11.1 Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

11.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.3 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

11.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

11.5 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

11.6 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

11.8 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

11.9 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

11.10 Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

11.11 Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

11.12 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.13 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.14 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

11.15 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu najmä:

 • a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
 • b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

11.16 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • poskytnutie služby výnosu tovaru do domu/bytu, ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby.

11.17 Ustanovenia čl. 11 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU, REKLAMÁCIA TOVARU

12.1 Záručná doba na výrobky pod predajným menom “Javorina” z masívneho dreva je 10 rokov. Na výrobky z iného materiálu ako masívne drevo ako i na maloobchodný tovar je záruka 24 mesiacov. Výrobky Javorina, ktoré svojou konštrukciou a prevedením obsahujú funkčné kovania značky Hettich a BLUM majú na dané kovania doživotnú záruku. Všetky záruky na všetky produkty obchodného mena Javorina ako i tovar pre právnické osoby podliehajú záručnej dobe 12 mesiacov. Záruku vo väčšom rozsahu, môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu aj na základe ich dohody, prípadne i jednostranným vyhlásením v záručnom liste a tiež v reklame. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v záručnom liste, začne plynúť zásadne od prevzatia výrobku kupujúcim.

12.2 O zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK predávajúceho na stránke www.javorina.sk, alebo na www.shop.javorina.sk – pre online nákupy.

13. KVALITA TOVARU, KONŠTRUKCIA A BALENIE

13.1 Nábytok je vyrobený z masívneho dreva s výnimkou nábytkových súčastí, pre ktoré masívne drevo nie je vhodné, avšak použité materiály sú deklarované v produktovom liste produktu. (iné používané materiály sú dyhovaný MDF, resp. vrstvený masívny materiál a masívny smrek. Kvalita dyhy u použitej dyhovanej MDF je B/C. Strednica na dvojlôžkových posteliach je zo smrekového dreva.) Konštrukčné vlastnosti a nosnosti jednotlivých výrobkov sú stanovené v produktových listoch výrobkov.

13.2 Použité masívne drevo môže obsahovať ,odchýlky ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť profesionálne ošetrené. Odchýlkami sa myslia očká, hrčky, zárasty, atd. Vonkajšie pohľadové plochy môžu obsahovať odchýlky prírodného charakteru (očká, hrčky, zárasty,...) do max. veľkosti plochy 4 cm², zábehy bele, mierne diskolorácie, farebnú a štrukturálnu odlišnosť vlastnú masívnemu drevu. Dĺžkové nadpájanie lamiel sa tiež pripúšťa pri výrobkoch dlhších ako 200 cm. Na vnútorných častiach nábytku sa pripúšťa beľ a dĺžkové nadpájanie bez obmedzenia, chyby prírodného charakteru do rozsahu 10 cm². Na neviditeľných plochách (spodných stranách - dná, stolových plátov, zadných stranách chrbtov,...) sa pripúšťa lokálne maloplošné nedohobľovanie, nedobrúsenie a lokálne odchýlky dreva prirodzeného charakteru.

13.3 Konštrukčne je nábytok navrhnutý, vyrobený a uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre nadmerne suché alebo vlhké prostredie resp. exteriér. Vlhkosť dreva pri výrobe výrobkov je 9 +/- 2 %. Praskanie dreva v lepenom spoji je neprípustné, mikrotrhliny na povrchu spôsobené zmenou vlhkosti dreva v šírke do 0,2 mm sú povolené. Prehnutie a v priečnom smere spôsobené zmenou vlhkosti je normálne v rozmedzí +/- 0,2% v pozdĺžnom aj priečnom smere.

13.4 Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od náročnosti na vyhotovenie a požiadaviek kupujúceho.

13.5 Pri výrobe sa nábytok povrchovo upravuje v dvoch vrstvách, je však možné, že vplyvom rôznorodej štruktúry dreva ako prírodného materiálu prípadne zmenou vlhkosti prostredia po doprave a po vybalení nastanú menšie zmeny v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu napriamením drevného vlákna). Tieto zmeny sa obvykle ľahko odstránia jednoduchým ošetrením nábytku (brúsením a olejovaním u olejovaného nábytku) aj v domácich podmienkach.

13.6 Skrinkové a skriňové výrobky sú dodávané v zmontovanom stave. Postele, stoly a stolíky nezmontované. Ich zmontovanie je však veľmi jednoduché. Montážny návod je súčasťou všetkých výrobkov dodaných v demonte.

13.7 Výrobky Javoriny sú štandardne balené vo viacerých vrstvách ochranných a baliacich materiálov tak, aby sa znížilo riziko poškodenia pri preprave. Výrobca preferuje dodanie tovaru v rámci vlastných služieb spolu s montážou.

14. OŠETROVANIE OLEJOVANÉHO MASÍVNEHO NÁBYTKU

14.1 Povrchová úprava nábytku prípravkami na báze prírodných voskovaných olejov je dnes prevládajúcou povrchovou úpravou pri modernom masívnom nábytku. Zachováva prírodný charakter výrobku a jeho významnou výhodou je tiež ľahká údržba a plná obnoviteľnosť poškodených povrchov v domácich podmienkach. Na druhej strane olejovanie neposkytuje až tak vysokú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakovanie (hlavne na začiatku užívania), a preto je potrebné vytvoriť čo najhrubšiu súvislú vrstvu oleja a vosku pravidelným ošetrovaním. Po zakúpení výrobku s finálnou úpravou olejovaním odporúčame všetky, ale hlavne horné plochy stolov a stolíkov nábytku, jemne prebrúsiť brusnou tkaninou, preolejovať olejom a po 1-2 minútach pôsobenia prebytok oleja utrieť suchou handrou (dodávané Javorinou v balíčku na ošetrovanie nábytku). Farebne upravované povrchy vytierame len jemne, avšak dostatočne, aby na povrchu neostali lesklé súvislé plochy. V prípade nedostupnosti nábytkového oleja je možné na bežné ošetrovanie použiť aj komerčné prípravky obsahujúce vosky a oleje ako je Pronto, kedy postupujeme podľa návodu na výrobku. Ak ošetrenie zopakujete spočiatku 1-2x do mesiaca vytvorí sa súvislá ochranná vrstva, ktorá bude vysoko odolná proti poškodeniu a tekutinám, dodá nábytku elegantný lesk a povrch bude pôsobiť na dotyk veľmi príjemne.

14.2 Masívny nábytok „Javorina“ nie je vhodný pre exteriérové použitie a pre jeho plnú funkčnosť musí byť umiestnený v interiéri s teplotou v rozmedzí 10 - 30°C a vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 35 – 70%.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.

15.2 V prípade sporov sa všetky súdne procesy budú konať na území Slovenskej Republiky a podliehať jej platným zákonom a ustanoveniam.

15.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy.

15.4 Kupujúci zaslaním objednávky, resp. úhradou zálohovej platby potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a akceptuje podmienky v nich stanovené. Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6. Prešov.

15.5 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

15.6 Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2: Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy


V Spišskej Belej, 01.06.2022

1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. až 3. reklamačného poriadku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 4. a 5. reklamačného poriadku) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu bez zbytočného odkladu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. V prípade výskytu vady tovaru nesmie kupujúci tovar až do odstránenia vady tovar ďalej používať. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené v záručnom liste alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len"Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

9. Kupujúci má právo si počas záručnej doby uplatniť u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

10. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 1. až 5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho (formulár "Oznámenie o uplatnení reklamácie"). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

11. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
 3. c) doručenie ostatnej súvisiacej dokumentácie k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

12. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 11 písm. a) a c) tohto reklamačného poriadku povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

13. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1. až 3. tohto reklamačného poriadku (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 4. až 5. tohto reklamačného poriadku (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

14. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

15. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

16. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

17. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

18. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

19. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúceho, na neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

20. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • a) odovzdaním opraveného tovaru,
 • b) výmenou tovaru,
 • c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

21. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim a to osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

22. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

24. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 14. tohto reklamačného poriadku nasledujúcim spôsobom:

 • a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 • b) predávajúci vadný tovar vymení.

26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 14. tohto reklamačného poriadku, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

27. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 14. tohto reklamačného poriadku reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 • a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

28. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 13. tohto reklamačného poriadku.

29. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

30. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

31. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 1. tohto reklamačného poriadku, skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

32. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

33. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim JAVORINA, výrobné družstvo, je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, IČO: IČO: 17331927, http://www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ako chránime Vaše súkromie

Nakoľko nám záleží na ochrane osobných údajov našich zákazníkov, k ich zberu pristupujeme zodpovedne a podľa predpisov o ochrane osobných údajov. Nižšie popisujeme, ktoré osobné údaje sú získané pri návšteve a využívaní služieb www. javorina.sk, za akým účelom tieto údaje využívame a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

Všeobecné informácie k návšteve www.javorina.sk

Secure Socket Layer

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

Webhosting je prevádzkovaný spoločnosťou Webglobe-Yegon, s.r.o, Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava.

Sledovanie navštívených stránok

Za účelom spracúvania štatistických údajov ohľadom webovej stránky javorina.sk využívame služby Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu.

Údaje zhromažďované kvôli návštevnosti stránok

Počas návštevy javorina.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0)
 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows 7)
 • rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)
 • IP adresa
 • čas prístupu
 • kliknutia

Pre optimalizáciu informácií na stránke využívame nástroj Hotjar a Mouseflow, vďaka ktorým na teplotnej mape vidíme, ktoré údaje používateľov zaujímajú a ktoré nie. V rámci týchto externých služieb nepriradzujeme používateľov ku konkrétnej činnosti na webe, všetky údaje sú anonymné.

Cookies

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je JAVORINA v.d. Továrenská 29, 059 18 Spišská Belá, SLOVAKIA.

Kategórie osobných údajov

V závislosti od toho, ktoré naše služby využívate, zhromažďujeme nevyhnutné informácie na ich vybavenie.

Pokiaľ si objednávate odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber newslettera na našej webovej stránke vyjadrujete svoj súhlas s použitím mailovej adresy na nasledovné účely: Výrobné družstvo Javorina vám bude zasielať prostredníctvom emailu informácie o novinkách, akciách a mimoriadnych ponukách, ako aj informácie o produktoch a službách. Váš súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať na adrese marketing@javorina.sk alebo prostredníctvom zakliknutia odkazu, ktorý je umiestnený v každom elektronickom newslettri.

Formulárové údaje

Na stránke javorina.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, ako je napríklad otázka na predajne. Použitím kontaktného formulára udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v kontaktnom formulári, za účelom vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Javorina v. d. Aksa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované.

Log súbory

Pri každom vstupe na internetovú stránku javorina.sk budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom uložené v v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, môžu obsahovať predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).

Nesúhlas s použitím údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odhlásiť sa z odberu newslettera môžete prostredníctvom odkazu v pätičke každého z nich. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zákaznícku podporu.

Môžete tak urobiť e-mailom na info@javorina.sk, poštou na sídle spoločnosti JAVORINA v.d. Továrenská 29, 059 18 Spišská Belá, SLOVAKIA alebo telefonicky na čísle: +421 52 458 1660. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Služby poskytované v rámci www.javorina.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

Spoločnosť Javorina, výrobné družstvo, IČO: 00168599, so sídlom Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, (ďalej tiež ako „spoločnosť“) ako správca osobných údajov v zmysle Čl. 4 odstavca 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27.apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné naradenie o ochrane osobných údajov), (ďalej ako „GDPR“) si Vás týmto v súlade s Čl. 13 GDPR dovoľuje informovať:

Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli vo svojej objednávke alebo ktoré sú uvedené v kúpnej zmluve, a to v rozsahu:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia alebo IČO, adresa, číslo bankového účtu, telefónne číslo a e-mail, ak ste fyzickou osobou,
 • meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo a e-mail osoby oprávnenej konať za klienta, ak je klient právnickou osobou.

Účelom spracovania osobných údajov je nevyhnutnosť pre splnenie predmetnej zmluvy, ktorá má byť alebo bola medzi Vami a spoločnosťou uzavretá. Spoločnosť je teda na základe Čl. 6 odstavca 1 písm. b) GDPR oprávnená spracovávať Vaše vyššie uvedené osobné údaje bez Vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spoločnosťou spracované na dobu nutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý sú spracované, najdlhšie však na dobu 5 rokov (doba uchovania účtovných dokladov) od konca účtovného obdobia, v ktorom bola zmluva medzi Vami a spoločnosťou uzavretá. Po uplynutí tejto doby je spoločnosť oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje len z právnych dôvodov a za účelom ochrany vlastných oprávnených záujmov, v prípade súdneho sporu ohľadom nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorá bola medzi Vami a spoločnosťou uzavretá.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavka, ktorú je nutné uviesť do predmetnej zmluvy. Nie ste povinní svoje osobné údaje poskytnúť, v prípade ich neposkytnutia by však nemohla byť medzi Vami a spoločnosťou uzavretá predmetná zmluva.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Vaše osobné údaje budú spracované zamestnancami spoločnosti. Vaše osobné údaje nebudú ďalej poskytované ďalším príjemcom.

V súvislosti s ochranou osobných údajov Vám GDPR dáva nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa Čl. 15 GDPR máte právo získať na základe žiadosti od spoločnosti potvrdenie, či Vaše údaje sú alebo nie sú spracovávané. V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávané sú, máte právo na zdieľanie: účelu a rozsahu ich spracovania, prípadných príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené, doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje v spoločnosti uložené, možnosti uplatnenia práva požadovať od spoločnosti opravu, vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, práva vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Taktiež máte právo na zdieľanie všetkých dostupných informácií o zdroji, z ktorého boli Vaše osobné údaje získané a informácie, či dochádza na základe spracovania osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Máte právo na bezplatné poskytnutie prvej kópie svojich spracovaných osobných údajov. Za ďalšie kópie je spoločnosť oprávnená účtovať si primeraný poplatok odpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu nepresného údaja

Podľa Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vášho nepresného osobného údaja, ako aj na doplnenie neúplného osobného údaja, ktorý sa Vás týka.

Právo na vymazanie osobného údaja

Podľa Čl. 17 GDPR máte právo na vymazanie Vášho osobného údaja, pokiaľ

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účel splnenia predmetnej zmluvy a nebude daný žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie,
 • vznesiete námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej nebude existovať žiadny prevažujúci oprávnený dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov,
 • Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne,
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť vzťahuje.

Právo na obmedzenie spracovania osobného údaja

Podľa Čl. 18 GDPR máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, tj. najmä právo na presun údajov do iného systému a ich zneprístupnenie verejnosti a pri príslušných údajoch na uvedenie záznamu, že sa na ich spracovanie vzťahuje obmedzenie, a to za predpokladu, že

 • budete popierať presnosť Vašich osobných údajov (spracovanie obmedzené na dobu potrebnú k tomu, aby spoločnosť mohla presnosť Vašich osobných údajov overiť),
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, avšak odmietnete vymazanie osobných údajov a budete namiesto toho požadovať iba obmedzenie ich používania,
 • spoločnosť už osobné údaje nebude potrebovať pre účel splnenia predmetnej zmluvy, ale Vaše osobné údaje budú požadované pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov (spracovanie obmedzené, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi).

Pokiaľ bolo spracovanie Vašich osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom obmedzené, je spoločnosť oprávnená Vaše osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracovávať iba s Vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa Čl. 20 GDPR máte právo získať od spoločnosti svoje osobné údaje, ktoré ste jej poskytli pre účel splnenia predmetnej zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a žiadať ich presun inému správcovi, pokiaľ by spracovanie Vašich osobných údajov bolo prevedené automatizovane a tento presun by bol technicky uskutočniteľný.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa Čl. 21 GDPR máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, pokiaľ by boli Vaše osobné údaje spracované pre účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany. Podanie námietky spôsobí, že spoločnosť už nebude oprávnená Vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nepreukáže, že jej záujmy (oprávnené dôvody pre spracovanie) majú prednosť pred Vašimi základnými právami a slobodami.

Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania

Podľa Čl. 22 GDPR máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania. V prípade Vašich osobných údajov spracovávaných spoločnosťou však k takémuto rozhodovaniu dochádzať nebude.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Podľa Čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, tj. na Úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ budete presvedčený, že v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu GDPR.

Všetky vyššie uvedené práva ste oprávnení v spoločnosti uplatniť buď osobne, poslaním listu na adresu jej sídla k rukám p. Alžbetkin Slavomír, obchodný riaditeľ Javorina, výrobné družstvo, Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, alebo e-mailom na sa@javorina.sk.

Spoločnosť je povinná na Vašu žiadosť v súvislosti s vyššie uvedenými právami odpovedať alebo tejto žiadosti vyhovieť bez zbytočného odkladu po tom, čo jej bude žiadosť doručená, najneskôr však do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Povrchová úprava nábytku prípravkami na báze prírodných voskovaných olejov je dnes prevládajúcou povrchovou úpravou u moderného masívneho nábytku. Zachováva prírodný charakter výrobku a jeho významnou výhodou je tiež ľahká údržba a plná obnoviteľnosť poškodených povrchov v domácich podmienkach. Na druhej strane olejovanie neposkytuje až tak vysokú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakovanie (hlavne na začiatku užívania), a preto je potrebné vytvoriť čo najhrubšiu súvislú vrstvu oleja a vosku pravidelným ošetrovaním. Po zakúpení výrobku s finálnou povrchovou úpravou olejovaním je vhodné všetky, ale hlavne horné plochy stolov a stolíkov nábytku jemne prebrúsiť brusnou tkaninou , preolejovať olejom a po 1-2 minútach pôsobenia prebytok oleja stiahnuť suchou handrou (dodávané Javorinou v balíčku na ošetrovanie nábytku). Farebne upravované povrchy vytierame len jemne, avšak dostatočne, aby na povrchu neostali lesklé súvislé plochy. V prípade nedostupnosti nábytkového oleja je možné na bežné ošetrovanie použiť aj komerčné prípravky obsahujúce vosky a oleje ako je Pronto (Johnson and Johnson),..kedy postupujeme podľa návodu na výrobku.

Ak ošetrenie zopakujeme spočiatku 1-2x do mesiaca vytvorí sa súvislá ochranná vrstva, ktorá bude vysoko odolná proti poškodeniu a tekutinám, dodá nábytku elegantný lesk a povrch bude pôsobiť na dotyk veľmi príjemne.

Pri poškodení povrchu olejovaného nábytku pôsobením tekutín, poškrabaním,... je oprava podobná - poškodené miesto prebrúsime brúsnym papierom v smere vlákien dreva a zahladíme brusnou tkaninou. Nanesieme nábytkársky olej a po 1-2 min. nevsiaknutý prebytok vytrieme do sucha suchou handrou. Zahladenie tkaninou a olejovanie na druhý deň opakujeme. Prípadna svetlejšia farba upravovaného miesta by sa mala časom pôsobením svetla zjednotiť. (pozri oprava povrchu).

Povrchová úprava - olej poskytuje plnohodnotnú ochranu až po úplnom vytvrdnutí, na ktoré výrobca stanovuje 14 dní. Do tohoto času je oteruvzdorný, nefarbí, neotláča sa, no môže byť citlivejší pre škvrny a mokré znečistenie.

Použité prostriedky na olejovane doporučujeme namočiť do vody (vyprať) alebo spáliť z dôvodu možného samovznietenia.

Oleje a pomôcky na ošetrovanie sú súčasťou dodávky každej objednávky, alebo si ich môžte objednať na info@javorina.sk, resp. shop.javorina.eu, telefonicky, faxom alebo listom.

UPOZORNENIE

Dodatočná povrchová úprava lakovaním na zaťažené plochy (podľa našej ponuky) nespadá pod "olejovaný" nábytok.

V prípade, že vlastníte nábytok, ktorý je lakovaný, prosíme Vás, aby ste pri jeho ošetrovaní a údržbe nepoužívali olej ani vyššie stanovené postupy. Pridržiavajte sa inštrukcií na čistenie a údržbu bežného, lakovaného nábytku. Ďakujeme.

Nábytok „Javorina“ nájdete v sieti predajní zverejnených na stránke www.javorina.eu alebo www.shop.javorina.eu. Každý autorizovaný predajca vo svojom predajnom mieste má tovar dostupný v rovnakej maloobchodnej cene a poskytovanie služieb dovozu je doporučené poskytovať rovnakým cenníkom služieb. Všetky produkty Javorina v predajnej sieti zahŕňajú dopravu a v rámci SR i vynášku po druhé poschodie (nad druhé poschodie za príplatok) a montáž.

Individuálne podmienky a nadštandardný servis vynášky a montáže je vecou individuálnej konzultácie a nacenenia. (vysoké budovy bez možnosti výťahu, nadrozmerné produkty, obtiažnosť parkovania). Pre bližšie info ohľadom týchto služieb prosím kontaktujte našich predajcov.

Sušenie dubového dreva je časovo veľmi náročný proces, preto sa naše štandartné dodacie doby pohybujú v rozmedzí od 8-10 týždňov od potvrdenia prijatia zálohy. Vybraný sortiment sériových výrobkov dodávame klientom v SR a ČR v čase od 8-10 týždňov od prijatia zálohy.

Štandadné dodacie termíny sa nevzťahujú na objednávky, ktoré obsahujú atypické výrobky a na výrobky z Amerického masívneho Orecha.

Výrobca Javorina v.d. si vyhradzuje právo na zmenu dodacích termínov (v náväznosti na variabilné faktory vstupujúce do výrobného procesu, subdodávateľské náväznosti a riešenie logistických riešení).

V prípade väčších objednávok a komplexných interiérových riešení je možná výroba atypických výrobkov podľa priania zákazníka.

Individuálny prístup a naše možnosti riešení prosím konzultujte s našimi profesionálnymi zástupcami.

Pravidlom býva naša preferencia pre etablovaný štandarný tovar a sortiment značky Javorina alebo reálnosť aplikácie dizajnu Javorina do tvoreného interiéru. V posledných rokoch orientácia Javoriny poskytla veľa možností a realizovali sme i kompletné zariadenia interiérov domácností, rezidencií i komerčných priestorov (reštaurácie, hotely, kostoly, kláštory, vinárne, vinotéky... ).

Náš nábytok sa vyrába v základných odtieňoch farieb, ktoré definujeme ako:

 • Prírodné prevedenie - olej výťažkom z ľanového semena s obsahom vosku.
 • Svetlý odtieň - olej výťažkom z ľanového semena s obsahom vosku obsahujúci pigment bielej (kód W - white), sivej (kód G - grey).
 • Tmavý odtieň - olej výťažkom z ľanového semena s obsahom vosku obsahujúci pigment sivej (kód T - dark grey), čokoládovej (kód J - JAB) a kávovej (kód C - coffee). Drevný materiál Duba je pred aplikáciou oleja "naparený" v komore, kde chcemickým procesom získa plnofarebné celoplošné stmavnutie.

Povrchová úprava je u všetkých výrobkov Javorina prevedená ručným nanášaním oleja, plynulým vtieraním do vlákien a následným vytieraním. Proces trvá minimálne 24 hodín, v prípade tmavých odtieňov min. 48 hodín. Úplná odolnosť povrchu je dosiahnutá po 14 dňoch, kedy povrch poskytuje vysokú odolnosť a farebnú stálosť.

UPOZORNENIE

Dub časom získava hlbší odtieň, pôsobením UV žiarenia a oxidáciou dubové drevo nadobudne sýtejšiu farbu. Priebežným ošetrovaním povrchových častí nábytku dosiahnete obnovu jeho odolnosti, oživenie štruktúry a jeho krásnej farebnosti.

Navštívte náš internetový obchod www.shop.javorina.eu alebo navštívnte niektorého z našich predajcov www.javorina.sk/kontakty.

Vždy budeme radi ak sa nám ozvete i priamo do Javoriny v Spišskej Belej na tel. +421 52 458 1660 alebo mailom na info@javorina.sk.

Masívne dubové drevo sa považuje za štrukturované drevo a vykazuje už v prirodzenom stave dosť veľké rozdiely vo farbe a štruktúre. Drevo je odlišnej farby z rôznych lokalít, v ktorých bolo ťažené, ale prirodzené sú aj rozdiely vo farbe a štruktúre z toho istého kmeňa (napr. stredová – okrajová časť, radiálny – tangenciálny rez kmeňa,...). Farebné rozdiely sa ďalej tiež môžu zvýrazniť sušením dreva a hlavne konečnou povrchovou úpravou hlavne olejovaním.

Olejovanie zvýrazňuje štruktúru a farebné rozdiely v masívnom dubovom dreva a výrazne tak nábytok tiež odlišuje od dýhovaného, ktorý je obvykle farebne a štrukturálne omnoho jednotvárnejší. V priebehu výroby dochádza ku farebnej a štrukturálnej selekcii jednotlivých komponentov pred ich vzájomným spájaním, tak aby výsledok mal prirodzený charakter, avšak nesnažíme sa o fádnosť a uniformitu. Olejovaný nábytok omnoho ľahšie získava tzv. patinu, kedy sa pôsobením svetla a oxidáciou na vzduchu mení jeho farba na medovú a jednotlivé rozdiely vo farbe sa tak časom strácajú.

Náš nábytok je vyrobený z masívneho dubového dreva s výnimkou chrbtov skrinkového nábytku, dien šuplíkov a spodnej poličky na šuplíkovom nočnom stolíku NS35, ktoré sú z dubom dýhovanej MDF. (Dýhovaný materiál na týchto miestach sa používa z konštrukčných dôvodov). Strednica na dvojitých posteliach je zo smrekového dreva. Použité dubové drevo môže obsahovať vady, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť profesionálne vyspravené. Vonkajšie pohľadové plochy môžu obsahovať vady prírodného charakteru do priemeru 15 - 20 mm, zábehy bele, mierne diskolorácie, farebnú a štrukturálnu odlišnosť (pozri kvalitatívne parametre nábytku Javorina nižšie) vlastnú masívnemu drevu. Na vnútorných častiach nábytku sa pripúšťa beľ bez obmedzenia, dĺžkové nadpájanie, vady prírodného charakteru do priemeru 35 mm. Na neviditeľných plochách (spodných stranách dien, stolových plátov, zadných stranách chrbátov,... ) sa pripúšťa lokálne maloplošné nedohobľovanie, nedobrúsenie a lokálne vysprávky. Dĺžkové nadpájanie lamiel sa tiež pripúšťa pri výrobkoch dlhších ako 200 cm.

Pri výrobe sa nábytok dva krát olejuje, je však možné, že vplyvom rôznorodej štruktúry dreva ako prírodného materiálu prípadne zmenou vlhkosti prostredia po doprave a po vybalení nastali menšie zmeny v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu napriamením drevného vlákna). Tieto zmeny sa obvykle ľahko odstránia postupom, ktorý je opísaný v texte o údržbe (pozri Časté Otázky / ošetrovanie olejovaného nábytku).

Skrinkové a skriňové výrobky sú dodávané v zmontovanom stave, postele, stoly a stolíky nezmontované. Ich zmontovanie je však veľmi jednoduché - obvykle len pomocou štyroch skrutiek. (pozri montáž).

Výrobky sú balené v päťvrstvovom papierovom kartóne so špeciálnou ochranou rohových častí.

Všeobecné princípy - pokiaľ nie je definované inak

Vonkajšie viditeľné plochy

 • Výber prírezov je zameraný na dosiahnutie farebne a štrukturálne harmonického celku s rovnomerným/vyváženým rozdelením povolených vád (a to aj pri kvalite rustik) pričom najkrajšie by mali byť predné a vrchné plochy (dvierka komôd, horné plochy stolov, skriniek...), potom bočné plochy.
 • Plocha je zložená z materiálu rovnakej a podobnej kresby/štruktúry a farby (tangenciálne s tangenciálnymi, tangenciálne s poloradiálnymi, radiálne s radiálnymi a poloradiálnymi).
 • Orientujeme horšiu stranu prírezu na menej viditeľnú stranu panelu/zlepenca a peknú stranu po lepení orientujeme pri ukladaní panelov smerom hore.
 • Prasknuté alebo vypadavé hrče a iné prípustné vady prírodného charakteru sú vyspravené tmavým tmelom, praskliny v ploche, prípadné chyby v spracovaní vyspravujeme tmelom vo farbe dreva (tmavší na priečnom reze, svetlejší na pozdĺžnyh plochách). Tmel nesmie byť na týchto plochách prepadnutý.
 • Hrče a prípustné vady nesmú byť umiestnené na viditeľnej hrane, prerezané hrče sa okrem kvality rustik (R a R/C) nepripúšťajú.
 • V nedefinovaných prípadoch postupujeme tak, aby sme dosiahli čo najlepší estetický výsledok a snažíme sa vidieť výrobok očami zákazníka.

Spodné / vnútorné / neviditeľné plochy

 • Vnútorné /s podné viditeľné plochy (horné strany vnútorných políc, vnútorné strany bokov, spodné plochy stolov a stolíkov,... ) - musia byť spracované bezchybne (dôkladné vytmelenie a prebrúsenie) pričom stále dbáme na to, ako strana vyzerá.
 • Neviditeľné spodné plochy (spodné strany dien, políc, ...) - vady musia byť vyspravené a vybrúsené.

Definícia kvality strán panelov a zlepencov

Kvalitatívna trieda nábytku Javorina:

 • A - štrukturálne a farebne jednotné, ojedinelé očká do 5 mm v množstve 3 ks/m2 rovnomerne rozmiestnené, bez zábehov bele.
 • B - štrukturálne a farebne selektované, očká bez obmedzenia, ojedinelé hrčky do priemeru 8-10 mm povolené v množstve max 3 ks/m2, ojedinelé zábehy bele povolené, rovnomerné rozdelenie prípustných vád.
 • C - očká, beľ, zdravé a vypadavé (avšak profesionélne vyspravené hrče) do priemeru 25 mm bez obmedzenia, ojedinelé zárasty kôry, praskliny, zábeh stržňa povolené.
 • B/C - viditeľné, horné / neviditeľné, spodné.
 • R - očká, hrče bez obmedzenia, ojedinelé zábehy bele, zárasty kôry, praskliny, stopy po stržni, tvrdá hniloba povolené.
 • RC - ako R, avšak beľ, stržeň, praskliny povolené bez obmedzenia.

Odchýlky od rovnorodosti povrchu dreva

 • Stržeň - biologický stred. Pozostatok primárneho predlžovacieho rastu stromu. Je prevažne mäkší a často má odlišnú farbu. Dub má hviezdicový tvar stržňa.
 • Beľ - funkciou beľovej zóny je viesť vodu s rozpustenými minerálnymi látkami a uskladňovať zásobné látky. Šírka beli úzko závisí od šírky koruny. U duba je úzka, farebne odlišná od jadra, žltobielohnedá, široká do 5 cm.
 • Zábeh bele - beľ nachádzajúca sa len na rohu prírezu (miesto, kde sa stretáva plocha šírky a plocha hrany prírezu), nie na celej ploche šírky prírezu.
 • Plošná beľ - beľ prebiehajúca po celej šírke prírezu.
 • Priebežná beľ - prechádza spodnou, bočnou aj hornou plochou prírezu.
 • Hrče - sú základy živých vetiev alebo vetiev odumretých počas rastu stromu uzavreté v dreve. Rozoznávame zrastené, zrastené prasknuté a vypadavé hrče.
  • Zrastené (zdravé) hrče sú pevne súdržné s okolitým materiálom.
  • Zrastené prasknuté hrče sú pevne súdržné s okolitým materiálom, avšak majú prasklinu, ktorá vznikla pri sušení, keďže drevo hrče má väčšiu hustotu a zosychá viac ako okolitý materiál.
  • Vypadavé (nezdravé) hrče nie sú pevne súdržné s okolitým materiálom, čo môže zapríčiňovať vyschnutie a následné zlomenie vetvy počas rastu stromu a jej postupné odhnívanie a zavaľovanie prírastkami kmeňa.
 • Združené očká (mačacie labky) - ich funkcia je horizontálne vedenie najmä organických látok v kmeni. Na priečnom reze ich pozorujeme ako svetlejšie čiary prebiehajúce od stržňa alebo od ročného kruhu smerom k obvodu kmeňa. Na radiálnych plochách vytvárajú zvlnené pásové plochy nazývané zrkadielka, zrkadlá. Sú neoddeliteľnou súčasťou dubového dreva.
 • Stržňové lúče - prechádza spodnou, bočnou aj hornou plochou prírezu.
 • Trhliny - v dreve vznikajú pri raste, ťažbe a sušení. Trhlina je rozdelenie dreva pozdĺž vlákien. Na výrobkoch sú akceptovateľné do dĺžky 30 mm a šírky vlasu.
 • Zárast kôr - je zarastená kôra v štruktúre dreva. Vzniká pri poranení a následnom zacelení otvorenej rany stromu.
 • Diskolorita - zmena farebnosti na ploche, alebo v priereze materiálu. Môže byť spôsobená rastovou odchýlkou, ktorá je sprevádzaná lokálnou zmenou hustoty dreva (hustejšie – tmavšie; menej husté – svetlejšie), prípadne ak strom počas rastu prijal prostredníctvom svojho koreňového systému látky(minerálne, soli, vertikálna zmena vrstiev podložia), ktoré mohli ovplyvniť farebnú zmenu dreva.
 • Závitok - je miestne zakrivenie ročných kruhov a vlákien zapríčinené prítomnosťou hŕč alebo zárastmi rán a poranení. V rezive rozoznávame jednostranný závitok, kde sú ročné kruhy prerezané len pri jednej hrane a obojstranný, kde sú ročné kruhy toho istého závitka prerezané na oboch hranách t.j. zvlnenie ročných kruhov prechádza po celej šírke dosky.
 • Napadnutie hubami - chyby spôsobené hubami sa delia na plesne, rakovinu, sfarbenie beli, sfarbenie jadra a drevokazné huby.
 • Pleseň - spôsobujú sfarbenie dreva vo forme škvŕn alebo súvislých povlakov. Sfarbenie môže byť zelené, zelenomodré, sivé, ružové a hrdzavočervené.
 • Rakovina - napadnutie kmeňa rastúceho stromu silne parazitickými hubami, ktoré sú schopné rozkladať i živé drevo závalu a nedovoľujú zavaliť ranu. Rana ostáva otvorená, zväčšuje sa a na kmeni sa vytvára hlboko zjazvená vypuklina.
 • Sfarbenie hubami - sfarbenie spôsobuje prvým tzv. drevosfarbujúcim štádiom pôsobenia drevokazných húb. Chyba sa považuje viac za významnú z hľadiska estetického ako z hľadiska zmeny vlastností dreva. Farebne sa prejavuje podľa druhu dreviny a huby..
 • Drevokazné huby - poznáme celulózovorné (deštrukčný rozklad) spôsobujú hnedú prípadne červenú hnilobu, lignovorné (korozívny rozklad) spôsobujú bielu hnilobu a ich kombináciu.
 • Hniloba - zmena farby, štruktúry, mechanických a fyzikálnych vlastnosti dreva spôsobená hubami.
 • Napadnutie hmyzom - drevo poškodzujú najmä larvy hmyzu, ktoré sa živia drevom a kôrou.
 • Svalovitosť a prerezané vlákno

V Spišskej Belej, 01.06.2016

Slavomír Alžbetkin, riaditeľ v.d. JAVORINA

Koberce JAVORINA sú ručne tkané produkty vyrobené v Indii. Ich materiálové zloženie je 20% bavlna, 80% viskóza (art silk).

Výrobca doporučuje koberce v domácom prostredí iba vysávať alebo ošetrovať iným ako mokrým procesom (t.j. zmietnuť, ofúknuť, povysávať, oprášiť... ).

Mokré čistenie je možné iba jemným chemickým procesom - chemickým čistením profesionálnym spôsobom bez intenzívneho namáčania alebo prania.

Koberec z dôvodu jemného tkaného vlákna "púšťa" v prvých mesiacoch užívania vlas a vytvárajú sa tak klky, ktoré častým vysávaním jednoducho odstránite.

Na koberec nedoporučujeme používať robotické / automatické vysávače alebo prostriedky s agresívnymi rotačnými kefami.

Koberce sú výhradne určené pre interiérové použitie.

Pri znečistení postupovať nasledovným spôsobom

Pred opravou najskôr otestovať roh koberca, aby ste sa uistili, že nedôjde k zafarbeniu koberca. Ak sa škvrna objaví opäť, postup je potrebné zopakovať.

 • Ovocie - použiť roztok (¾ lieh, ¼ voda).
 • Masť - odstrániť čo najviac suchou handrou, potom použiť rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn a nasledovne dostupný prášok na koberce.
 • Mlieko - použiť rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn a potom vodu, ľahko zriedenú s alkoholom a citrónovou šťavou.
 • Omáčky - po utretí suchou handrou, použiť roztok (½ lieh, ½ voda).
 • Celulózové lepidlo - použiť acetón, etylacetát.
 • Atrament - odstrániť čo najviac suchou handrou, potom použiť mydlo, špongiu, vodu a alkohol, zabrániť navlhnutiu koberca.
 • Farba - odstrániť čo najviac suchou handrou, potom použiť rozpúšťadlo a dostupný prášok na koberce.
 • Hrdza - použiť špecializovaný prípravok na odstránenie.
 • Voda - ihneď po znečistení použiť špongiu.
 • Vajcia - použiť rozpúšťadlo, potom použiť roztok (½ lieh, ½ voda).
 • Sladkosti - použiť roztok (½ lieh, ½ voda), počkať, kým sa škvrna nerozpustí.
 • Červené víno - použiť roztok (¾ lieh, ¼ voda).
 • Alkoholický nápoj - použiť roztok (½ lieh, ½ voda).
 • Čaj, káva - použiť roztok (½ lieh, ½ biely ocot).
 • Čokoláda - použiť rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn, potom použiť roztok (½ lieh, ½ voda).
 • Biela káva - použiť rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn, potom použiť roztok (½ lieh, ½ biely ocot).
 • Alkalické výrobky - použiť roztok (biely ocot zriedený s vodou v pomere 1:3).
 • Decht, dym - použiť rozpúšťadlo, potom použiť prístupné špecializované produkty.
 • Krv - použiť biely ocot (ešte za čerstva), potom suchou handričkou odstrániť prebytok.
 • Moč - použiť špongiu, potom biely ocot.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám

Internetová stránka javorina.sk používa súbory cookies na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.