ČASTÉ OTÁZKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré Javorina, výrobné družstvo so sídlom: Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Dr. Vložka číslo: 224/P, IČO: 00 168 599, DIČ: 2020515552, IČ-DPH: SK2020515552 (ďalej len „Predávajúci“) uzatvorí za účelom predaja výrobkov ‘JAVORINA‘ uverejnených na webovej stránke www.javorina.sk, internetovom obchode www.shop.javorina.eu a v tlačených katalógoch predávajúceho (ďalej len „tovar“).Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu platia Obchodné podmienky zverejnené na www.shop.javorina.eu.

1.2 Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej Obchodnej dohody.

2. OBJEDNÁVKA TOVARU

2.1 Záujemca si môže tovar objednať obvyklým spôsobom – priamo na predajni, mailom alebo cez internetový obchod. Objednávka sa stáva záväznou až po jej oficiálnom potvrdení predajcom so stanovenou cenou a predbežnou dodacou lehotou.

2.2 Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“), ku akceptácií ktorej sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim vo výške 50 % z kúpnej ceny objednaného tovaru pri katalógových výrobkoch, pri atypových výrobkoch je záloha vo výške 50% - 100% podľa rozsahu atypu. Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej Obchodnej dohody.

3. KVALITA TOVARU, KONŠTRUKCIA A BALENIE

3.1 Nábytok je vyrobený z masívneho dreva s výnimkou nábytkových súčastí, pre ktoré masívne drevo nie je vhodné, avšak použité materiály sú deklarované v produktovom liste produktu. (iné používané materiály sú dyhovaný MDF, resp. vrstvený masívny materiál a masívny smrek. Kvalita dyhy u použitej dyhovanej MDF je B/C. Strednica na dvojlôžkových posteliach je zo smrekového dreva.) Konštrukčné vlastnosti a nosnosti jednotlivých výrobkov sú stanovené v produktových listoch výrobkov.

3.2 Použité masívne drevo môže obsahovať chyby, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť profesionálne ošetrené. Vonkajšie pohľadové plochy môžu obsahovať chyby prírodného charakteru (očká, hrčky, zárasty,...) do max. veľkosti plochy 4 cm², zábehy bele, mierne diskolorácie, farebnú a štrukturálnu odlišnosť vlastnú masívnemu drevu. Dĺžkové nadpájanie lamiel sa tiež pripúšťa pri výrobkoch dlhších ako 200 cm. Na vnútorných častiach nábytku sa pripúšťa beľ a dĺžkové nadpájanie bez obmedzenia, chyby prírodného charakteru do rozsahu 10 cm². Na neviditeľných plochách (spodných stranách - dná, stolových plátov, zadných stranách chrbtov,... ) sa pripúšťa lokálne maloplošné nedohobľovanie, nedobrúsenie a lokálne chyby dreva prirodzeného charakteru.

3.3 Konštrukčne je nábytok uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre nadmerne suché alebo vlhké prostredie resp. exteriér. Vlhkosť dreva pri výrobe výrobkov je 9 +/- 2 %. Praskanie dreva v lepenom spoji je neprípustné, mikrotrhliny na povrchu spôsobené zmenou vlhkosti dreva v šírke do 0,2 mm sú povolené. Prehnutie a v priečnom smere spôsobené zmenou vlhkosti je normálne v rozmedzí +/- 0,2% v pozdĺžnom aj priečnom smere.

3.4 Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho.

3.5 Pri výrobe sa nábytok povrchovo upravuje v dvoch vrstvách, je však možné, že vplyvom rôznorodej štruktúry dreva ako prírodného materiálu prípadne zmenou vlhkosti prostredia po doprave a po vybalení nastanú menšie zmeny v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu napriamením drevného vlákna). Tieto zmeny sa obvykle ľahko odstránia jednoduchým ošetrením nábytku (brúsením a olejovaním u olejovaného nábytku) aj v domácich podmienkach.

3.6 Skrinkové a skriňové výrobky sú dodávané v zmontovanom stave. Postele, stoly a stolíky nezmontované. Ich zmontovanie je však veľmi jednoduché. Montážny návod je súčasťou všetkých výrobkov dodaných v demonte.

3.7 Výrobky Javoriny sú štandardne balené vo viacerých vrstvách ochranných a baliacich materiálov tak, aby sa znížilo riziko poškodenia pri preprave. Výrobca preferuje dodanie tovaru v rámci vlastných služieb spolu s montážou.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú náklady predávajúceho na balenie tovaru a jeho prepravu do miesta dodania zahrnuté v cene tovaru avšak nie je možné dodať služby nezávisle od dodania tovaru, resp. oddeliť dodanie a iné služby.

4.2 Po vyrobení objednaného tovaru, najneskôr pri jeho odbere je kupujúci povinný uhradiť zostatok kúpnej ceny. Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej Obchodnej dohody.

4.3 Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plnení úroky z omeškania (ods. 5.7 VOP).

4.4 Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH.Bankové spojenie: Poprad - UNICREDIT BANK SLOVAKIA A. S., IBAN: SK2711110000001241859005, BIC: UNCRSKBX, číslo účtu: 1241859005, kód banky: 1111.

4.5 Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad a potvrdenie o zaplatení.

4.6 Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.

4.7 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.

5.2 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve. Kupujúci preberá tovar a potvrdzuje prijatie svojim podpisom.

5.3 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v čase nie dlhšom ako 10 týždňov od potvrdenia objednávky predajcom. Štandardná doba na výrobu typových výrobkov sortimentu Javorina je 8-10 týždňov.

5.4 Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa bodu 5.3 (nedodá tovar v dohodnutom termíne plnenia) má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny tovaru uvedenej v zmluve, a to za každý deň omeškania. Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak porušenie povinnosti nezavinil.

5.5 Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

5.6 Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, v tom prípade kupujúci nemá právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 5.4 týchto VOP.

5.7 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti a neprevzatia si tovaru do 14 dní od avizovaného ukončenia objednávky a uplynutia stanovenej dodacej lehoty výrobcu (ods. 5.3 VOP), vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody, stratený zisk a skladné (v súlade s § 614 ods. 2 OZ) vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého tovaru príslušnej objednávky na každý deň uskladnenia. Predávajúci má právo uplatniť si nárok na takto vzniknuté škody zo zálohovej platby klienta, prevedenej pri potvrdení objednávky.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, REKLAMÁCIA TOVARU

6.1 Záručná doba na značkové výrobky “Javorina” z masívneho dreva je 10 rokov. Na výrobky z iného materiálu ako masívne drevo ako i na maloobchodný tovar je záruka 24 mesiacov. Výrobky Javorina, ktoré svojou konštrukciou a prevedením obsahujú funkčné kovania značky Hettich a BLUM majú na dané kovania doživotnú záruku. Všetky záruky na všetky produkty obchodného mena Javorina ako i tovar pre právnické osoby podliehajú záručnej dobe 12 mesiacov. Záruku vo väčšom rozsahu, môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu aj na základe ich dohody, prípadne i jednostranným vyhlásením v záručnom liste a tiež v reklame. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v záručnom liste, začne plynúť zásadne od prevzatia výrobku kupujúcim.

6.2 O zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK predávajúceho na stránk ewww.javorina.sk, alebo na www.shop.javorina.eu – pre online nákupy.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.

7.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy.

7.3 Kupujúci zaslaním objednávky, resp. úhradou zálohovej platby potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a akceptuje podmienky v nich stanovené. Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6. Prešov.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8. OŠETROVANIE OLEJOVANÉHO MASÍVNEHO NÁBYTKU

8.1 Povrchová úprava nábytku prípravkami na báze prírodných voskovaných olejov je dnes prevládajúcou povrchovou úpravou pri modernom masívnom nábytku. Zachováva prírodný charakter výrobku a jeho významnou výhodou je tiež ľahká údržba a plná obnoviteľnosť poškodených povrchov v domácich podmienkach. Na druhej strane olejovanie neposkytuje až tak vysokú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakovanie (hlavne na začiatku užívania), a preto je potrebné vytvoriť čo najhrubšiu súvislú vrstvu oleja a vosku pravidelným ošetrovaním. Po zakúpení výrobku s finálnou úpravou olejovaním odporúčame všetky, ale hlavne horné plochy stolov a stolíkov nábytku, jemne prebrúsiť brusnou tkaninou, preolejovať olejom a po 1-2 minútach pôsobenia prebytok oleja utrieť suchou handrou (dodávané Javorinou v balíčku na ošetrovanie nábytku). Farebne upravované povrchy vytierame len jemne, avšak dostatočne, aby na povrchu neostali lesklé súvislé plochy. V prípade nedostupnosti nábytkového oleja je možné na bežné ošetrovanie použiť aj komerčné prípravky obsahujúce vosky a oleje ako je Pronto, kedy postupujeme podľa návodu na výrobku.Ak ošetrenie zopakujete spočiatku 1-2x do mesiaca vytvorí sa súvislá ochranná vrstva, ktorá bude vysoko odolná proti poškodeniu a tekutinám, dodá nábytku elegantný lesk a povrch bude pôsobiť na dotyk veľmi príjemne.

8.2 Masívny nábytok „Javorina“ nie je vhodný pre exteriérové použitie a pre jeho plnú funkčnosť musí byť umiestnený v interiéri s teplotou v rozmedzí 10 - 30°C a vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 35 – 70%.

9. VRÁTENIE TOVARU

9.1 Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

9.2 Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

9.3 Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

9.4 Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

9.5 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

9.6 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z..

9.7 Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z..

10.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

10.4 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
 • právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

10.5 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Cookies

10.6 Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

10.7 Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

10.8 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10.9 Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

10.10 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.


V Spišskej Belej, 01.02.2019

Slavomír Alžbetkin, obchodný riaditeľ v.d. JAVORINA

Javorina výrobné družstvo

Platné pre Maloobchodný predaj a predaj cez internetový obchod www.shop.javorina.eu. Sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných Obchodných Podmienok.

1. PREDMET REKLAMÁCIE

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. PLATNOSŤ REKLAMÁCIE

V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. ZÁRUČNÁ DOBA

Kupujúcemu, ktorý je konečným spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) je na výrobky z masívneho dreva ponúkaná záruka 10 rokov. Na iné výrobky pod obchodným menom Javorina, ako I obchodný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Výrobky Javorina, ktoré svojou konštrukciou a prevedením obsahujú funkčné kovania značky Hettich a BLUM majú na dané kovania doživotnú záruku.Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a tento reklamačný poriadok sa na tieto prípady nevzťahuje. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení chyby.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

sa nevzťahuje na chyby spôsobené nasledovným užívaním:

 • k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, resp. v návode na ošetrovanie nábytku, na webovej stránke a všeobecných obch. podmienkach,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou (35 – 75%), alebo interiérovou teplotou (14 - 30°C), chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru alebo nadmerným slnečným alebo UV žiarením,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za chyby sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa reklamovať.

6. REKLAMÁCIU TOVARU

nie je možné uplatniť ak:

 • na tovar, ktorý bol vyrobený ''na objednávku" zákazníka vo veľkostnom a farebnom prevedení, ktoré je unikátne pre danú objednávku a nie je skladovým artiklom výrobcu ak sa vzťahuje na príčiny spojené s atypickým prevedením, kde boli prevedené zmeny a odchýlky od štandardného prevedenia,
 • na farebnú odchýlku výrobku z masívneho dreva, ktorého farebné prevedenie podlieha variabilite masívneho dreva, jeho vlastnostiam, chemickému a minerálovému zloženiu. Farebné prevedenia produktov na www.shop.javorina.sk alebo www.javorina.sk sa na monitoroch a zobrazovacích zariadeniach nemusia vykresľovať v ich reálnej podobe,
 • na odchýlky vo vzhľade produktu spôsobené jedinečnou štruktúrou a kresbou masívneho dreva do miery, ktoré nie sú v rozpore s jej kvalitatívnymi a konštrukčnými vlastnosťami.
7. NAVRÁTENIE TOVARU

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predajcu, uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.

http://shop.javorina.eu/uploads/odstupenie-od-zmluvy.pdf

Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie iba formou e-mailu).

8. PRIJATIE REKLAMÁCIE

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

9. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

10. PRÁVA KUPUJÚCEHO PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy chyby výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

11. PREVZATIE TOVARU

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

12. PLATNOSŤ REKLAMAČNÉHO PORIADKU

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

13. KONTAKT / ADRESA

JAVORINA v.d., Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, SLOVAKIA, info@javorina.sk


V Spišskej Belej, 01.02.2019 Slavomír Alžbetkin, obchodný riaditeľ v.d. JAVORINA

Ako chránime Vaše súkromie

Nakoľko nám záleží na ochrane osobných údajov našich zákazníkov, k ich zberu pristupujeme zodpovedne a podľa predpisov o ochrane osobných údajov. Nižšie popisujeme, ktoré osobné údaje sú získané pri návšteve a využívaní služieb www. javorina.sk, za akým účelom tieto údaje využívame a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

Všeobecné informácie k návšteve www.javorina.sk

Secure Socket Layer

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

Webhosting je prevádzkovaný spoločnosťou Webglobe-Yegon, s.r.o, Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava.

Sledovanie navštívených stránok

Za účelom spracúvania štatistických údajov ohľadom webovej stránky javorina.sk využívame služby Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu.

Údaje zhromažďované kvôli návštevnosti stránok

Počas návštevy javorina.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0)
 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows 7)
 • rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)
 • IP adresa
 • čas prístupu
 • kliknutia

Pre optimalizáciu informácií na stránke využívame nástroj Hotjar a Mouseflow, vďaka ktorým na teplotnej mape vidíme, ktoré údaje používateľov zaujímajú a ktoré nie. V rámci týchto externých služieb nepriradzujeme používateľov ku konkrétnej činnosti na webe, všetky údaje sú anonymné.

Cookies

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je JAVORINA v.d. Továrenská 29, 059 18 Spišská Belá, SLOVAKIA.

Kategórie osobných údajov

V závislosti od toho, ktoré naše služby využívate, zhromažďujeme nevyhnutné informácie na ich vybavenie.

Pokiaľ si objednávate odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber newslettera na našej webovej stránke vyjadrujete svoj súhlas s použitím mailovej adresy na nasledovné účely: Výrobné družstvo Javorina vám bude zasielať prostredníctvom emailu informácie o novinkách, akciách a mimoriadnych ponukách, ako aj informácie o produktoch a službách. Váš súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať na adrese marketing@javorina.sk alebo prostredníctvom zakliknutia odkazu, ktorý je umiestnený v každom elektronickom newslettri.

Formulárové údaje

Na stránke javorina.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, ako je napríklad otázka na predajne. Použitím kontaktného formulára udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v kontaktnom formulári, za účelom vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Javorina v. d. Aksa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované.

Log súbory

Pri každom vstupe na internetovú stránku javorina.sk budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom uložené v v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, môžu obsahovať predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).

Nesúhlas s použitím údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odhlásiť sa z odberu newslettera môžete prostredníctvom odkazu v pätičke každého z nich. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zákaznícku podporu.

Môžete tak urobiť e-mailom na info@javorina.sk, poštou na sídle spoločnosti JAVORINA v.d. Továrenská 29, 059 18 Spišská Belá, SLOVAKIA alebo telefonicky na čísle: +421 52 458 1660. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Služby poskytované v rámci www.javorina.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

Spoločnosť Javorina, výrobné družstvo, IČO: 00168599, so sídlom Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, (ďalej tiež ako „spoločnosť“) ako správca osobných údajov v zmysle Čl. 4 odstavca 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27.apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné naradenie o ochrane osobných údajov), (ďalej ako „GDPR“) si Vás týmto v súlade s Čl. 13 GDPR dovoľuje informovať:

Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli vo svojej objednávke alebo ktoré sú uvedené v kúpnej zmluve, a to v rozsahu:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia alebo IČO, adresa, číslo bankového účtu, telefónne číslo a e-mail, ak ste fyzickou osobou,
 • meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo a e-mail osoby oprávnenej konať za klienta, ak je klient právnickou osobou.

Účelom spracovania osobných údajov je nevyhnutnosť pre splnenie predmetnej zmluvy, ktorá má byť alebo bola medzi Vami a spoločnosťou uzavretá. Spoločnosť je teda na základe Čl. 6 odstavca 1 písm. b) GDPR oprávnená spracovávať Vaše vyššie uvedené osobné údaje bez Vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spoločnosťou spracované na dobu nutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý sú spracované, najdlhšie však na dobu 5 rokov (doba uchovania účtovných dokladov) od konca účtovného obdobia, v ktorom bola zmluva medzi Vami a spoločnosťou uzavretá. Po uplynutí tejto doby je spoločnosť oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje len z právnych dôvodov a za účelom ochrany vlastných oprávnených záujmov, v prípade súdneho sporu ohľadom nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorá bola medzi Vami a spoločnosťou uzavretá.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavka, ktorú je nutné uviesť do predmetnej zmluvy. Nie ste povinní svoje osobné údaje poskytnúť, v prípade ich neposkytnutia by však nemohla byť medzi Vami a spoločnosťou uzavretá predmetná zmluva.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Vaše osobné údaje budú spracované zamestnancami spoločnosti. Vaše osobné údaje nebudú ďalej poskytované ďalším príjemcom.

V súvislosti s ochranou osobných údajov Vám GDPR dáva nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa Čl. 15 GDPR máte právo získať na základe žiadosti od spoločnosti potvrdenie, či Vaše údaje sú alebo nie sú spracovávané. V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávané sú, máte právo na zdieľanie: účelu a rozsahu ich spracovania, prípadných príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené, doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje v spoločnosti uložené, možnosti uplatnenia práva požadovať od spoločnosti opravu, vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, práva vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Taktiež máte právo na zdieľanie všetkých dostupných informácií o zdroji, z ktorého boli Vaše osobné údaje získané a informácie, či dochádza na základe spracovania osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Máte právo na bezplatné poskytnutie prvej kópie svojich spracovaných osobných údajov. Za ďalšie kópie je spoločnosť oprávnená účtovať si primeraný poplatok odpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu nepresného údaja

Podľa Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vášho nepresného osobného údaja, ako aj na doplnenie neúplného osobného údaja, ktorý sa Vás týka.

Právo na vymazanie osobného údaja

Podľa Čl. 17 GDPR máte právo na vymazanie Vášho osobného údaja, pokiaľ

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účel splnenia predmetnej zmluvy a nebude daný žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie,
 • vznesiete námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej nebude existovať žiadny prevažujúci oprávnený dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov,
 • Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne,
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť vzťahuje.

Právo na obmedzenie spracovania osobného údaja

Podľa Čl. 18 GDPR máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, tj. najmä právo na presun údajov do iného systému a ich zneprístupnenie verejnosti a pri príslušných údajoch na uvedenie záznamu, že sa na ich spracovanie vzťahuje obmedzenie, a to za predpokladu, že

 • budete popierať presnosť Vašich osobných údajov (spracovanie obmedzené na dobu potrebnú k tomu, aby spoločnosť mohla presnosť Vašich osobných údajov overiť),
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, avšak odmietnete vymazanie osobných údajov a budete namiesto toho požadovať iba obmedzenie ich používania,
 • spoločnosť už osobné údaje nebude potrebovať pre účel splnenia predmetnej zmluvy, ale Vaše osobné údaje budú požadované pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov (spracovanie obmedzené, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi).

Pokiaľ bolo spracovanie Vašich osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom obmedzené, je spoločnosť oprávnená Vaše osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracovávať iba s Vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa Čl. 20 GDPR máte právo získať od spoločnosti svoje osobné údaje, ktoré ste jej poskytli pre účel splnenia predmetnej zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a žiadať ich presun inému správcovi, pokiaľ by spracovanie Vašich osobných údajov bolo prevedené automatizovane a tento presun by bol technicky uskutočniteľný.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa Čl. 21 GDPR máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, pokiaľ by boli Vaše osobné údaje spracované pre účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany. Podanie námietky spôsobí, že spoločnosť už nebude oprávnená Vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nepreukáže, že jej záujmy (oprávnené dôvody pre spracovanie) majú prednosť pred Vašimi základnými právami a slobodami.

Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania

Podľa Čl. 22 GDPR máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania. V prípade Vašich osobných údajov spracovávaných spoločnosťou však k takémuto rozhodovaniu dochádzať nebude.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Podľa Čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, tj. na Úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ budete presvedčený, že v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu GDPR.

Všetky vyššie uvedené práva ste oprávnení v spoločnosti uplatniť buď osobne, poslaním listu na adresu jej sídla k rukám p. Alžbetkin Slavomír, obchodný riaditeľ Javorina, výrobné družstvo, Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, alebo e-mailom na sa@javorina.sk.

Spoločnosť je povinná na Vašu žiadosť v súvislosti s vyššie uvedenými právami odpovedať alebo tejto žiadosti vyhovieť bez zbytočného odkladu po tom, čo jej bude žiadosť doručená, najneskôr však do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Povrchová úprava nábytku prípravkami na báze prírodných voskovaných olejov je dnes prevládajúcou povrchovou úpravou u moderného masívneho nábytku. Zachováva prírodný charakter výrobku a jeho významnou výhodou je tiež ľahká údržba a plná obnoviteľnosť poškodených povrchov v domácich podmienkach. Na druhej strane olejovanie neposkytuje až tak vysokú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakovanie (hlavne na začiatku užívania), a preto je potrebné vytvoriť čo najhrubšiu súvislú vrstvu oleja a vosku pravidelným ošetrovaním. Po zakúpení výrobku s finálnou povrchovou úpravou olejovaním je vhodné všetky, ale hlavne horné plochy stolov a stolíkov nábytku jemne prebrúsiť brusnou tkaninou , preolejovať olejom a po 1-2 minútach pôsobenia prebytok oleja stiahnuť suchou handrou (dodávané Javorinou v balíčku na ošetrovanie nábytku). Farebne upravované povrchy vytierame len jemne, avšak dostatočne, aby na povrchu neostali lesklé súvislé plochy. V prípade nedostupnosti nábytkového oleja je možné na bežné ošetrovanie použiť aj komerčné prípravky obsahujúce vosky a oleje ako je Pronto (Johnson and Johnson),..kedy postupujeme podľa návodu na výrobku.

Ak ošetrenie zopakujeme spočiatku 1-2x do mesiaca vytvorí sa súvislá ochranná vrstva, ktorá bude vysoko odolná proti poškodeniu a tekutinám, dodá nábytku elegantný lesk a povrch bude pôsobiť na dotyk veľmi príjemne.

Pri poškodení povrchu olejovaného nábytku pôsobením tekutín, poškrabaním,... je oprava podobná - poškodené miesto prebrúsime brúsnym papierom v smere vlákien dreva a zahladíme brusnou tkaninou. Nanesieme nábytkársky olej a po 1-2 min. nevsiaknutý prebytok vytrieme do sucha suchou handrou. Zahladenie tkaninou a olejovanie na druhý deň opakujeme. Prípadna svetlejšia farba upravovaného miesta by sa mala časom pôsobením svetla zjednotiť. (pozri oprava povrchu).

Povrchová úprava - olej poskytuje plnohodnotnú ochranu až po úplnom vytvrdnutí, na ktoré výrobca stanovuje 14 dní. Do tohoto času je oteruvzdorný, nefarbí, neotláča sa, no môže byť citlivejší pre škvrny a mokré znečistenie.

Použité prostriedky na olejovane doporučujeme namočiť do vody (vyprať) alebo spáliť z dôvodu možného samovznietenia.

Oleje a pomôcky na ošetrovanie sú súčasťou dodávky každej objednávky, alebo si ich môžte objednať na info@javorina.sk, resp. shop.javorina.eu, telefonicky, faxom alebo listom.

UPOZORNENIE

Dodatočná povrchová úprava lakovaním na zaťažené plochy (podľa našej ponuky) nespadá pod "olejovaný" nábytok.

V prípade, že vlastníte nábytok, ktorý je lakovaný, prosíme Vás, aby ste pri jeho ošetrovaní a údržbe nepoužívali olej ani vyššie stanovené postupy. Pridržiavajte sa inštrukcií na čistenie a údržbu bežného, lakovaného nábytku. Ďakujeme.

Nábytok „Javorina“ nájdete v sieti predajní zverejnených na stránke www.javorina.eu alebo www.shop.javorina.eu. Každý autorizovaný predajca vo svojom predajnom mieste má tovar dostupný v rovnakej maloobchodnej cene a poskytovanie služieb dovozu je doporučené poskytovať rovnakým cenníkom služieb. Všetky produkty Javorina v predajnej sieti zahŕňajú dopravu a v rámci SR i vynášku po druhé poschodie (nad druhé poschodie za príplatok) a montáž.

Individuálne podmienky a nadštandardný servis vynášky a montáže je vecou individuálnej konzultácie a nacenenia. (vysoké budovy bez možnosti výťahu, nadrozmerné produkty, obtiažnosť parkovania). Pre bližšie info ohľadom týchto služieb prosím kontaktujte našich predajcov.

Sušenie dubového dreva je časovo veľmi náročný proces, preto sa naše štandartné dodacie doby pohybujú v rozmedzí od 8-10 týždňov od potvrdenia prijatia zálohy. Vybraný sortiment sériových výrobkov dodávame klientom v SR a ČR v čase od 8-10 týždňov od prijatia zálohy.

Štandadné dodacie termíny sa nevzťahujú na objednávky, ktoré obsahujú atypické výrobky a na výrobky z Amerického masívneho Orecha.

Výrobca Javorina v.d. si vyhradzuje právo na zmenu dodacích termínov (v náväznosti na variabilné faktory vstupujúce do výrobného procesu, subdodávateľské náväznosti a riešenie logistických riešení).

V prípade väčších objednávok a komplexných interiérových riešení je možná výroba atypických výrobkov podľa priania zákazníka.

Individuálny prístup a naše možnosti riešení prosím konzultujte s našimi profesionálnymi zástupcami.

Pravidlom býva naša preferencia pre etablovaný štandarný tovar a sortiment značky Javorina alebo reálnosť aplikácie dizajnu Javorina do tvoreného interiéru. V posledných rokoch orientácia Javoriny poskytla veľa možností a realizovali sme i kompletné zariadenia interiérov domácností, rezidencií i komerčných priestorov (reštaurácie, hotely, kostoly, kláštory, vinárne, vinotéky... ).

Náš nábytok sa vyrába v základných odtieňoch farieb, ktoré definujeme ako:

 • Prírodné prevedenie - olej výťažkom z ľanového semena s obsahom vosku.
 • Svetlý odtieň - olej výťažkom z ľanového semena s obsahom vosku obsahujúci pigment bielej (kód W - white), sivej (kód G - grey).
 • Tmavý odtieň - olej výťažkom z ľanového semena s obsahom vosku obsahujúci pigment sivej (kód T - dark grey), čokoládovej (kód J - JAB) a kávovej (kód C - coffee). Drevný materiál Duba je pred aplikáciou oleja "naparený" v komore, kde chcemickým procesom získa plnofarebné celoplošné stmavnutie.

Povrchová úprava je u všetkých výrobkov Javorina prevedená ručným nanášaním oleja, plynulým vtieraním do vlákien a následným vytieraním. Proces trvá minimálne 24 hodín, v prípade tmavých odtieňov min. 48 hodín. Úplná odolnosť povrchu je dosiahnutá po 14 dňoch, kedy povrch poskytuje vysokú odolnosť a farebnú stálosť.

UPOZORNENIE

Dub časom získava hlbší odtieň, pôsobením UV žiarenia a oxidáciou dubové drevo nadobudne sýtejšiu farbu. Priebežným ošetrovaním povrchových častí nábytku dosiahnete obnovu jeho odolnosti, oživenie štruktúry a jeho krásnej farebnosti.

Navštívte náš internetový obchod www.shop.javorina.eu alebo navštívnte niektorého z našich predajcov www.javorina.sk/kontakty.

Vždy budeme radi ak sa nám ozvete i priamo do Javoriny v Spišskej Belej na tel. +421 52 458 1660 alebo mailom na info@javorina.sk.

Masívne dubové drevo sa považuje za štrukturované drevo a vykazuje už v prirodzenom stave dosť veľké rozdiely vo farbe a štruktúre. Drevo je odlišnej farby z rôznych lokalít, v ktorých bolo ťažené, ale prirodzené sú aj rozdiely vo farbe a štruktúre z toho istého kmeňa (napr. stredová – okrajová časť, radiálny – tangenciálny rez kmeňa,...). Farebné rozdiely sa ďalej tiež môžu zvýrazniť sušením dreva a hlavne konečnou povrchovou úpravou hlavne olejovaním.

Olejovanie zvýrazňuje štruktúru a farebné rozdiely v masívnom dubovom dreva a výrazne tak nábytok tiež odlišuje od dýhovaného, ktorý je obvykle farebne a štrukturálne omnoho jednotvárnejší. V priebehu výroby dochádza ku farebnej a štrukturálnej selekcii jednotlivých komponentov pred ich vzájomným spájaním, tak aby výsledok mal prirodzený charakter, avšak nesnažíme sa o fádnosť a uniformitu. Olejovaný nábytok omnoho ľahšie získava tzv. patinu, kedy sa pôsobením svetla a oxidáciou na vzduchu mení jeho farba na medovú a jednotlivé rozdiely vo farbe sa tak časom strácajú.

Náš nábytok je vyrobený z masívneho dubového dreva s výnimkou chrbtov skrinkového nábytku, dien šuplíkov a spodnej poličky na šuplíkovom nočnom stolíku NS35, ktoré sú z dubom dýhovanej MDF. (Dýhovaný materiál na týchto miestach sa používa z konštrukčných dôvodov). Strednica na dvojitých posteliach je zo smrekového dreva. Použité dubové drevo môže obsahovať vady, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť profesionálne vyspravené. Vonkajšie pohľadové plochy môžu obsahovať vady prírodného charakteru do priemeru 15 - 20 mm, zábehy bele, mierne diskolorácie, farebnú a štrukturálnu odlišnosť (pozri kvalitatívne parametre nábytku Javorina nižšie) vlastnú masívnemu drevu. Na vnútorných častiach nábytku sa pripúšťa beľ bez obmedzenia, dĺžkové nadpájanie, vady prírodného charakteru do priemeru 35 mm. Na neviditeľných plochách (spodných stranách dien, stolových plátov, zadných stranách chrbátov,... ) sa pripúšťa lokálne maloplošné nedohobľovanie, nedobrúsenie a lokálne vysprávky. Dĺžkové nadpájanie lamiel sa tiež pripúšťa pri výrobkoch dlhších ako 200 cm.

Pri výrobe sa nábytok dva krát olejuje, je však možné, že vplyvom rôznorodej štruktúry dreva ako prírodného materiálu prípadne zmenou vlhkosti prostredia po doprave a po vybalení nastali menšie zmeny v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu napriamením drevného vlákna). Tieto zmeny sa obvykle ľahko odstránia postupom, ktorý je opísaný v texte o údržbe (pozri Časté Otázky / ošetrovanie olejovaného nábytku).

Skrinkové a skriňové výrobky sú dodávané v zmontovanom stave, postele, stoly a stolíky nezmontované. Ich zmontovanie je však veľmi jednoduché - obvykle len pomocou štyroch skrutiek. (pozri montáž).

Výrobky sú balené v päťvrstvovom papierovom kartóne so špeciálnou ochranou rohových častí.

Všeobecné princípy - pokiaľ nie je definované inak

Vonkajšie viditeľné plochy

 • Výber prírezov je zameraný na dosiahnutie farebne a štrukturálne harmonického celku s rovnomerným/vyváženým rozdelením povolených vád (a to aj pri kvalite rustik) pričom najkrajšie by mali byť predné a vrchné plochy (dvierka komôd, horné plochy stolov, skriniek...), potom bočné plochy.
 • Plocha je zložená z materiálu rovnakej a podobnej kresby/štruktúry a farby (tangenciálne s tangenciálnymi, tangenciálne s poloradiálnymi, radiálne s radiálnymi a poloradiálnymi).
 • Orientujeme horšiu stranu prírezu na menej viditeľnú stranu panelu/zlepenca a peknú stranu po lepení orientujeme pri ukladaní panelov smerom hore.
 • Prasknuté alebo vypadavé hrče a iné prípustné vady prírodného charakteru sú vyspravené tmavým tmelom, praskliny v ploche, prípadné chyby v spracovaní vyspravujeme tmelom vo farbe dreva (tmavší na priečnom reze, svetlejší na pozdĺžnyh plochách). Tmel nesmie byť na týchto plochách prepadnutý.
 • Hrče a prípustné vady nesmú byť umiestnené na viditeľnej hrane, prerezané hrče sa okrem kvality rustik (R a R/C) nepripúšťajú.
 • V nedefinovaných prípadoch postupujeme tak, aby sme dosiahli čo najlepší estetický výsledok a snažíme sa vidieť výrobok očami zákazníka.

Spodné / vnútorné / neviditeľné plochy

 • Vnútorné /s podné viditeľné plochy (horné strany vnútorných políc, vnútorné strany bokov, spodné plochy stolov a stolíkov,... ) - musia byť spracované bezchybne (dôkladné vytmelenie a prebrúsenie) pričom stále dbáme na to, ako strana vyzerá.
 • Neviditeľné spodné plochy (spodné strany dien, políc, ...) - vady musia byť vyspravené a vybrúsené.

Definícia kvality strán panelov a zlepencov

Kvalitatívna trieda nábytku Javorina:

 • A - štrukturálne a farebne jednotné, ojedinelé očká do 5 mm v množstve 3 ks/m2 rovnomerne rozmiestnené, bez zábehov bele.
 • B - štrukturálne a farebne selektované, očká bez obmedzenia, ojedinelé hrčky do priemeru 8-10 mm povolené v množstve max 3 ks/m2, ojedinelé zábehy bele povolené, rovnomerné rozdelenie prípustných vád.
 • C - očká, beľ, zdravé a vypadavé (avšak profesionélne vyspravené hrče) do priemeru 25 mm bez obmedzenia, ojedinelé zárasty kôry, praskliny, zábeh stržňa povolené.
 • B/C - viditeľné, horné / neviditeľné, spodné.
 • R - očká, hrče bez obmedzenia, ojedinelé zábehy bele, zárasty kôry, praskliny, stopy po stržni, tvrdá hniloba povolené.
 • RC - ako R, avšak beľ, stržeň, praskliny povolené bez obmedzenia.

Odchýlky od rovnorodosti povrchu dreva

 • Stržeň - biologický stred. Pozostatok primárneho predlžovacieho rastu stromu. Je prevažne mäkší a často má odlišnú farbu. Dub má hviezdicový tvar stržňa.
 • Beľ - funkciou beľovej zóny je viesť vodu s rozpustenými minerálnymi látkami a uskladňovať zásobné látky. Šírka beli úzko závisí od šírky koruny. U duba je úzka, farebne odlišná od jadra, žltobielohnedá, široká do 5 cm.
 • Zábeh bele - beľ nachádzajúca sa len na rohu prírezu (miesto, kde sa stretáva plocha šírky a plocha hrany prírezu), nie na celej ploche šírky prírezu.
 • Plošná beľ - beľ prebiehajúca po celej šírke prírezu.
 • Priebežná beľ - prechádza spodnou, bočnou aj hornou plochou prírezu.
 • Hrče - sú základy živých vetiev alebo vetiev odumretých počas rastu stromu uzavreté v dreve. Rozoznávame zrastené, zrastené prasknuté a vypadavé hrče.
  • Zrastené (zdravé) hrče sú pevne súdržné s okolitým materiálom.
  • Zrastené prasknuté hrče sú pevne súdržné s okolitým materiálom, avšak majú prasklinu, ktorá vznikla pri sušení, keďže drevo hrče má väčšiu hustotu a zosychá viac ako okolitý materiál.
  • Vypadavé (nezdravé) hrče nie sú pevne súdržné s okolitým materiálom, čo môže zapríčiňovať vyschnutie a následné zlomenie vetvy počas rastu stromu a jej postupné odhnívanie a zavaľovanie prírastkami kmeňa.
 • Združené očká (mačacie labky) - ich funkcia je horizontálne vedenie najmä organických látok v kmeni. Na priečnom reze ich pozorujeme ako svetlejšie čiary prebiehajúce od stržňa alebo od ročného kruhu smerom k obvodu kmeňa. Na radiálnych plochách vytvárajú zvlnené pásové plochy nazývané zrkadielka, zrkadlá. Sú neoddeliteľnou súčasťou dubového dreva.
 • Stržňové lúče - prechádza spodnou, bočnou aj hornou plochou prírezu.
 • Trhliny - v dreve vznikajú pri raste, ťažbe a sušení. Trhlina je rozdelenie dreva pozdĺž vlákien. Na výrobkoch sú akceptovateľné do dĺžky 30 mm a šírky vlasu.
 • Zárast kôr - je zarastená kôra v štruktúre dreva. Vzniká pri poranení a následnom zacelení otvorenej rany stromu.
 • Diskolorita - zmena farebnosti na ploche, alebo v priereze materiálu. Môže byť spôsobená rastovou odchýlkou, ktorá je sprevádzaná lokálnou zmenou hustoty dreva (hustejšie – tmavšie; menej husté – svetlejšie), prípadne ak strom počas rastu prijal prostredníctvom svojho koreňového systému látky(minerálne, soli, vertikálna zmena vrstiev podložia), ktoré mohli ovplyvniť farebnú zmenu dreva.
 • Závitok - je miestne zakrivenie ročných kruhov a vlákien zapríčinené prítomnosťou hŕč alebo zárastmi rán a poranení. V rezive rozoznávame jednostranný závitok, kde sú ročné kruhy prerezané len pri jednej hrane a obojstranný, kde sú ročné kruhy toho istého závitka prerezané na oboch hranách t.j. zvlnenie ročných kruhov prechádza po celej šírke dosky.
 • Napadnutie hubami - chyby spôsobené hubami sa delia na plesne, rakovinu, sfarbenie beli, sfarbenie jadra a drevokazné huby.
 • Pleseň - spôsobujú sfarbenie dreva vo forme škvŕn alebo súvislých povlakov. Sfarbenie môže byť zelené, zelenomodré, sivé, ružové a hrdzavočervené.
 • Rakovina - napadnutie kmeňa rastúceho stromu silne parazitickými hubami, ktoré sú schopné rozkladať i živé drevo závalu a nedovoľujú zavaliť ranu. Rana ostáva otvorená, zväčšuje sa a na kmeni sa vytvára hlboko zjazvená vypuklina.
 • Sfarbenie hubami - sfarbenie spôsobuje prvým tzv. drevosfarbujúcim štádiom pôsobenia drevokazných húb. Chyba sa považuje viac za významnú z hľadiska estetického ako z hľadiska zmeny vlastností dreva. Farebne sa prejavuje podľa druhu dreviny a huby..
 • Drevokazné huby - poznáme celulózovorné (deštrukčný rozklad) spôsobujú hnedú prípadne červenú hnilobu, lignovorné (korozívny rozklad) spôsobujú bielu hnilobu a ich kombináciu.
 • Hniloba - zmena farby, štruktúry, mechanických a fyzikálnych vlastnosti dreva spôsobená hubami.
 • Napadnutie hmyzom - drevo poškodzujú najmä larvy hmyzu, ktoré sa živia drevom a kôrou.
 • Svalovitosť a prerezané vlákno

V Spišskej Belej, 01.06.2016

Slavomír Alžbetkin, riaditeľ v.d. JAVORINA

Koberce JAVORINA sú ručne tkané produkty vyrobené v Indii. Ich materiálové zloženie je 20% bavlna, 80% viskóza (art silk).

Výrobca doporučuje koberce v domácom prostredí iba vysávať alebo ošetrovať iným ako mokrým procesom (t.j. zmietnuť, ofúknuť, povysávať, oprášiť... ).

Mokré čistenie je možné iba jemným chemickým procesom - chemickým čistením profesionálnym spôsobom bez intenzívneho namáčania alebo prania.

Koberec z dôvodu jemného tkaného vlákna "púšťa" v prvých mesiacoch užívania vlas a vytvárajú sa tak klky, ktoré častým vysávaním jednoducho odstránite.

Na koberec nedoporučujeme používať robotické / automatické vysávače alebo prostriedky s agresívnymi rotačnými kefami.

Koberce sú výhradne určené pre interiérové použitie.

Pri znečistení postupovať nasledovným spôsobom

Pred opravou najskôr otestovať roh koberca, aby ste sa uistili, že nedôjde k zafarbeniu koberca. Ak sa škvrna objaví opäť, postup je potrebné zopakovať.

 • Ovocie - použiť roztok (¾ lieh, ¼ voda).
 • Masť - odstrániť čo najviac suchou handrou, potom použiť rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn a nasledovne dostupný prášok na koberce.
 • Mlieko - použiť rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn a potom vodu, ľahko zriedenú s alkoholom a citrónovou šťavou.
 • Omáčky - po utretí suchou handrou, použiť roztok (½ lieh, ½ voda).
 • Celulózové lepidlo - použiť acetón, etylacetát.
 • Atrament - odstrániť čo najviac suchou handrou, potom použiť mydlo, špongiu, vodu a alkohol, zabrániť navlhnutiu koberca.
 • Farba - odstrániť čo najviac suchou handrou, potom použiť rozpúšťadlo a dostupný prášok na koberce.
 • Hrdza - použiť špecializovaný prípravok na odstránenie.
 • Voda - ihneď po znečistení použiť špongiu.
 • Vajcia - použiť rozpúšťadlo, potom použiť roztok (½ lieh, ½ voda).
 • Sladkosti - použiť roztok (½ lieh, ½ voda), počkať, kým sa škvrna nerozpustí.
 • Červené víno - použiť roztok (¾ lieh, ¼ voda).
 • Alkoholický nápoj - použiť roztok (½ lieh, ½ voda).
 • Čaj, káva - použiť roztok (½ lieh, ½ biely ocot).
 • Čokoláda - použiť rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn, potom použiť roztok (½ lieh, ½ voda).
 • Biela káva - použiť rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn, potom použiť roztok (½ lieh, ½ biely ocot).
 • Alkalické výrobky - použiť roztok (biely ocot zriedený s vodou v pomere 1:3).
 • Decht, dym - použiť rozpúšťadlo, potom použiť prístupné špecializované produkty.
 • Krv - použiť biely ocot (ešte za čerstva), potom suchou handričkou odstrániť prebytok.
 • Moč - použiť špongiu, potom biely ocot.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám

Internetová stránka javorina.sk používa súbory cookies na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.