Názov projektu: Investície do zlepšenia technologického vybavenia - JAVORINA, výrobné družstvo,
Sídlo prijímateľa: Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá
Miesto realizácie projektu: Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá
Hlavný cieľ projektu: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Výška NFP: 66 300 EUR
Dátum začatia a ukončenia projektu: 10/2018 - 11/2018
Harmonogram realizácie aktivít: 10/2018 - 11/2018

OPIS PROJEKTU

Predmetom realizácie projektu je nákup jedného kusu CNC obrábacieho frézovacieho a vŕtacieho centra pre drevospracujúci priemysel, pomocou ktorého dôjde k realizácií inovácie produkčného procesu a príde k uvedeniu nových produktov na trh. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU

 • uviesť 5 nových produktov na trh,
 • inovovať produkčný proces,
 • zvýšiť technologickú úroveň výroby s pozitívnymi dopadmi na zvyšovania kvality produkcie, efektivity výrobného procesu, následného odbytu s pozitívnym dopadom na rast tržieb a zisku,
 • vytvoriť 1 nové pracovné miesto,
 • získať nových zákazníkov a podporiť predaj na jestvujúcich i nových trhoch,
 • podporiť zhodnocovanie slovenskej surovinovej základne, vrátane zodpovedného pristupovania k obnove surovinových zdrojov. Projekt bude realizovaný v rámci jednej hlavnej aktivity s názvom "Rozvoj existujúceho MSP".

Priamym výsledkom realizácie projektu je obstaranie a zaradenie do výroby moderného 5-osého CNC stroja, vďaka čomu sa podniku vytvoria podmienky pre dizajnovanie a výrobu úplne nových produktov. Inovuje sa produkčný proces s paralelným znížením ručného opracovania výrobkov a výrobný proces sa zautomatizuje. Projekt predstavuje významnú inovačnú zmenu v podniku, pričom investícia je kľúčová pre potrebné posilnenie pozície podniku na jestvujúcich trhoch. Stratégiou podniku je obsluhovať náročnejšie segmenty zákazníkov moderným a vysokokvalitným nábytkom, pričom dôraz je kladený na ekologickosť produktov, samotnej výroby a na zodpovedný prístup družstva k obnove prírodných zdrojov na Slovensku. Dopady projektu výrazne prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku na domácom - slovenskom, ale aj na zahraničných trhoch. Projekt zároveň vytvorí podmienky pre nové akvizície na nových trhoch, či už v EÚ alebo na východ od Slovenska.

PRIMÁRNYMI VÝSTUPMI PROJEKTU BUDÚ PREDOVŠETKÝM

 • rozšírenie produktového portfólia družstva o nové vysokokvalitné produkty,
 • skvalitnenie a zefektívnenie výrobného procesu,
 • zvýšenie kvality výrobkov,
 • významná inovácia výrobného procesu, s pozitívnymi technologickými a ekonomickými dopadmi,
 • CNC stroj nahradí ručnú výrobu na klasických stolárskych strojoch, čím dôjde napr. k zníženiu nepodarkov,
 • vytvorenie 1 nového pracovného miesta pre osobu znevýhodnenú na trhu práce.

Projekt je po časovej, environmentálnej, technickej a finančnej stránke ihneď realizovateľný v prípade spolufinancovania z fondov EÚ. Predstavuje nový modernizačný trend v podniku JAVORINA, výrobné družstvo, s výraznými inovačnými aktivitami a výstupmi výrobného procesu.

"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

www.mirri.gov.sk    www.opvai.sk    www.eufondy.sk

FOTOGALÉRIA

Didn`t find what you were looking for?

Write us

The javorina.sk website uses cookies to provide its services and to carry out traffic analysis. For more information, please, see Personal Data Protection.