ČASTO KLADENÉ DOTAZY

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obecní obchodní podmínky (dále jen „OOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Javorina, výrobní družstvo se sídlem: Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddiel Dr. Vložka číslo: 224/P, IČO: 00 168 599, DIČ: 2020515552, IČ-DPH: SK2020515552 (dále jen „Prodávající“) uzavře za účelem prodeje výrobků 'JAVORINA' a výrobků, které Javorina, výrobní družstvo, prodává pod svou značkou, uveřejněných na webové stránce www.javorina.sk, internetovém obchodě www.shop.javorina.sk a v tištěných katalozích prodávajícího (dále jen „zboží“). Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu platí Obchodní podmínky zveřejněné na www.shop.javorina.sk.

1.2 Aplikace všeobecných obchodních podmínek druhé smluvní strany nebo jakýchkoli jiných všeobecných obchodních podmínek je tímto výslovně vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Ve velkoobchodním styku platí podmínky aktuální obchodní a smluvní dohody.

1.3 Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmějí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty na vrácení zboží, záruční doby a pod.)

1.4 Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.5 Zobrazena kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, nebo do uplynutí doby pokud jsou časově omezené a pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak. Pokud prodávající poskytuje na vybrané produkty více slev nebo výhod, tyto nelze kombinovat (pokud není uvedeno jinak) a je na rozhodnutí kupujícího, kterou nabízenou slevu nebo výhodu si při objednávce vybere.

1.6 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající na doméně www.shop.javorina.sk. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží .

1.7 V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech Slovenské republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může si kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

2. ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Zájemce si může zboží objednat obvyklým způsobem - přímo na prodejně, mailem nebo přes internetový obchod. Objednávka se stává závaznou až po jejím oficiálním potvrzení prodejcem se stanovenou cenou a předběžnou dodací lhůtou.

2.2 Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek, uvedených v této objednávce (dále jen "objednávka").

2.3 Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení doručení objednávky"). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.4 Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy. K akceptaci objednávky se vyžaduje uhrazení zálohy kupujícím ve výši 50% z kupní ceny objednaného zboží u katalogových výrobků. Při objednávce zboží vyrobeného na míru je kupující povinen poskytnout prodávajícímu zálohu ve výši 50% - 100% % z orientační ceny vypočtené prodávajícím do 3 pracovních dnů od doručení potvrzení o doručení objednávky. V případě neuhrazení zálohy dle předchozí věty, si prodávající vyhrazuje právo návrh na uzavření kupní smlouvy neakceptovat. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se pod pojmem „zboží vyrobené na míru“ rozumí zboží vyrobené na základě výslovných požadavků zákazníka – kupujícího.

2.5 Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího akceptována (dále jen "akceptace objednávky"). Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do ujednaného místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku a pod.), případně i další nezbytné údaje.

2.6 Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě.

2.7 Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

 • a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • b) o obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • c) o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • d) o adrese prodávajícího nebo osoby, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož i o nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do níž se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • g) o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatnění práva odstoupit od smlouvy informoval v čl. 11 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 11 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • i) o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č.. 102/2014 Z. z. SR o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 11 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • j) o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 11 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 11 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • l) o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle ust.. § 622 a 623 občanského zákoníku SR informoval, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • m) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad jako stanoví ust. § 502 občanského zákoníku SR, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jestliže se takový pomoc poskytuje informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • n) o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • o) o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • p) o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • q) o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná po tom, jak si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • r) o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je český jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.8 Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.7. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží dle bodu 2.7. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

3.1 Prodávající je povinen:

 • a) dodat na základě objednávky potvrzené akceptací objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochranu,
 • b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,
 • c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém médiu například prostřednictvím emailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy SR (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3 Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo stanovené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

4.1 Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

4.2 Kupující je povinen:

 • a) převzít objednané a dodané zboží,
 • b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 • c) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Pokud ve Smlouvě není písemně dohodnuto jinak, jsou náklady prodávajícího na balení zboží a jeho přepravu do místa dodání zahrnuty v ceně zboží, avšak není možné dodat služby nezávisle na dodání zboží, resp. oddělit dodání a jiné služby.

5.2 Po vyrobení objednaného zboží, nejpozději při jeho odběru je kupující povinen uhradit zůstatek kupní ceny. Ve velkoobchodním styku platí podmínky aktuální obchodní a smluvní dohody.

5.3 Při prodlení s plněním platební povinnosti má prodávající právo požadovat od kupujícího vedle plnění úroky z prodlení.

5.4 Při úhradě bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, kupující uvede jako variabilní symbol číslo objednávky. Všechny ceny jsou včetně 20% DPH. Bankovní spojení: UNICREDIT BANK SLOVAKIA A. S., Pobočka Poprad IBAN: SK2711110000001241859005, BIC: UNCRSKBX, číslo účtu: 1241859005, kód banky: 1111.

5.5 Při odběru zboží kupující obdrží daňový doklad a potvrzení o zaplacení.

5.6 Bankovní poplatky odeslané z evropského hospodářského prostoru budou podléhat bankovním převodovým kódům SHA. Bankovní poplatky plateb odeslaných z mimo evropského hospodářského prostoru budou podléhat bankovním převodovým kódům OUR.

5.7 Smluvní strany postupují při vypořádání svých daňových povinností podle právních předpisů 563/2009 Z. z. SR platných v Slovenské republice.

5.8 Smluvní strany se zavazují akceptovat jakékoli legislativní změny v právním řádu České republiky, včetně změn v daňových zákonech, které se dotknou Smlouvy a budou respektovat jejich aplikaci po dobu jejich platnosti.

6. DODACÍ PODMIENKY

6.1 Prodávající je povinen dodat zboží dle specifikace dohodnuté ve Smlouvě.

6.2 Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu v místě plnění dohodnutém ve smlouvě. Kupující přebírá zboží a potvrzuje přijetí svým podpisem.

6.3 Pokud ve Smlouvě není písemně dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat objednané zboží v době ne delší než 10 týdnů od potvrzení objednávky prodejcem. Standardní doba pro výrobu typových výrobků sortimentu Javorina je 8 – 10 týdnů. Prodejce si vyhrazuje právo měnit dodací dobu.

6.4 Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží dle bodu 6.3 (nedodá zboží v dohodnutém termínu plnění) má kupující právo požadovat od prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové kupní ceny zboží uvedené ve smlouvě, a to za každý den prodlení. Prodávající není povinen smluvní pokutu zaplatit, pokud porušení povinnosti nezavinil.

6.5 Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

6.6 Pokud kupující nezaplatí kupní cenu včas, prodávající je oprávněn odevzdání zboží odepřít, v tom případě kupující nemá právo požadovat od prodávajícího zaplacení úroků z prodlení dle bodu 6.4 těchto OOP.

6.7 Kupující je povinen převzít objednané zboží. V případě porušení této povinnosti a nepřevzetí si zboží do 14 dnů od avizovaného ukončení objednávky a uplynutí stanovené dodací lhůty výrobce (odst. 6.3 OOP), vzniká prodávajícímu nárok na náhradu způsobené škody, ztracený zisk a skladné (v souladu s § 614 odst. 2 OZ) ve výši 0,05% z hodnoty nepřevzatého zboží příslušné objednávky za každý den uskladnění. Prodávající má právo uplatnit nárok na takto vzniklé škody ze zálohové platby klienta uskutečněné při potvrzení objednávky.

7. KUPNÍ CENA

7.1 Kupní cena za zboží sjednána v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen "kupní cena"). Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výšce, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

7.2 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti při osobním převzetí zboží dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.

7.3 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

7.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

7.5 V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu v okamžiku dodání zboží na Místo a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.

7.6 Náklady spojené s montáží a vynáškou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby neposkytuje.

8. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

8.1 Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1 Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

9.2 Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

9.3 Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

9.4 Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tatéž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

9.5 Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

9.6 Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust.. § 622 občanského zákoníku SR (bod 9.1. až 9.3. reklamačního řádu) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku SR (bod 9.4. až 9.5. reklamačního řadu) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

9.7 Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů SR a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. V případě výskytu vady zboží nesmí Kupující zboží až do odstranění vady zboží dále používat a je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny v záručním listě nebo je poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

9.8 Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 9 obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. SR o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je v době před odesláním objednávky přečíst.

9.9 Kupující má právo uplatnit si během záruční doby u prodávajícího odpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které je odpovědný výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

9.10 Pokud zboží vykazuje vady, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 9.1. až 9.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího (formulář "Oznámení o uplatnění reklamace"). Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést veškeré požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku SR uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

9.11 Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:

 • a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
 • b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,
 • c) doručení ostatní související dokumentace k reklamovanému zboží prodávajícímu, jsou-li tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace;

9.12 Pokud je předmětem reklamace zboží, které se nedá objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudované, kupující je kromě splnění podmínek podle bodů 9.11 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudováno začíná dnem, kdy byla provedena obhlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí provedení obhlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

9.13 Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 9.1. až 9.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku SR) a právech, které mu vyplývají z bodu 9.4. až 9.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku SR). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

9.14 Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku SR uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku SR použije je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

9.15 Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

9.16 Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Zašle-li kupující zboží na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

9.17 Kupující nemá právo uplatnit si právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

9.18 Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

9.19 Prodávající neodpovídá za vady zboží:

 • a) jestliže kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
 • b)pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
 • c) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 • d) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • e) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecními zásadami obvyklého používání,
 • f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 • h) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 • i) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Pokud zásilka není kompletní, resp. jde-li o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou bez zbytečného odkladu nesdělil zástupci prodávajícího, na pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat jen pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím.

9.20 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • a) předáním opraveného zboží,
 • b) výměnou zboží,
 • c) vrácením kupní ceny zboží,
 • d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 • e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 • f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

9.21 Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta na její vyřízení začala běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím a to osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní, kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

9.22 Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.

9.23 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat v důsledku záruční opravy zboží.

9.24 V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

9.25 Pokud jde o vadu odstranitelnou, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 14 těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

 • a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
 • b) prodávající vadné zboží vymění.

9.26 Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující nestanoví neprodleně podle bodu 14. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

9.27 Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 14. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

 • a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
 • b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

9.28 Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady a kupující neprodleně neurčí podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

9.29 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

9.30 Pro účely reklamace se za více krát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.

9.31 Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

9.32 Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuto.

9.33 Ustanovení těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9.34 Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím JAVORINA, výrobní družstvo, je Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Prešově pro Prešovský kraj, Obránců míru 6. Prešov, http://www.soi.sk , nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk ); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

10. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

10.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z. z.

10.3 Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

10.4 Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

 • právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
 • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právu dožadovat se jakým způsobem ak jakým účelům jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail: info@javorina.cz
 • právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou neaktuální,
 • právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě, že se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
 • právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,
 • právo na přenosnost osobních údajů,
 • právo podat podnět u dozorového orgánu ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajů.

10.5 Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy i účtování v účetnictví.

COOKIES

10.6 Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se i k měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější servis. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran. Youtube, Google a podobně.

10.7 Soubory cookies si můžete kdykoli vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastaveních internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

10.8 Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

10.9 Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

10.10 Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

8. OŠETŘOVÁNÍ OLEJOVANÉHO MASIVNÍHO NÁBYTKU

8.1 Povrchová úprava nábytku pomocí přípravků na bázi přírodních voskových olejů je dnes u moderního masivního nábytku převládající povrchovou úpravou. Zachovává přírodní charakter výrobku a jeho významnou výhodou je také snadná údržba a plná obnovitelnost poškozených povrchů v domácích podmínkách. Olejování na druhou stranu neposkytuje až tak vysokou ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškození jako lakování (především ze začátku užívání), a proto je potřeba pravidelným ošetřováním vytvořit co nejhrubší souvislou vrstvu oleje a vosku. Po zakoupení výrobku s finální povrchovou úpravou olejováním je vhodné všechny plochy nábytku, hlavně horní plochy stolů a stolků, jemně přebrousit brusnou tkaninou, přeolejovat olejem a po 1-2 minutách působení stáhnout přebytek oleje suchým hadrem (dodávaném Javorinou v balíčku na ošetřování nábytku). Barevně upravované povrchy vytíráme pouze jemně, avšak dostatečně, aby na povrchu nezůstaly souvislé lesklé plochy. V případě nedostupnosti nábytkového oleje je možné na běžné ošetřování použít i komerční přípravky obsahující vosky a oleje jako je Pronto, kdy postupujeme podle návodu na výrobku. Pokud ošetření zopakujeme zpočátku 1 - 2x do měsíce, vytvoří se souvislá ochranná vrstva, která bude vysoce odolná proti poškození a tekutinám, dodá nábytku elegantní lesk a povrch bude působit velmi příjemně na dotyk.

8.2 Masivní nábytek „Javorina“ není vhodný pro exteriérové použití a ke své plné funkčnosti musí být umístěn v interiéru s teplotou v rozmezí 10 – 30 °C a s vlhkostí vzduchu v rozmezí 35 – 70 %.

11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

11.1 Jestliže prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

11.2 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Z. z. SR o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu který není poskytnut na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.3 Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

11.4 Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná plynout v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

 • a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 • b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

11.5 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

11.6 Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.7 Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři na odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění, zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.

11.8 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od níž kupující odstoupil. Od kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

11.9 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

11.10 Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, pokud možno v originálním obalu a nepoužívané.

11.11 Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něho přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

11.12 Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.13 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného k určení vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.14 Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

11.15 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu zejména:

 • a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku SR ve skutečné výši
 • b) náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhradu nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

11.16 V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určené speciálně pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví či z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel potvrdil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 • prodej zboží, který bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontované, složené nebo užité takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek a pod.

11.17 Ustanovení čl. 11 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

12. ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ZBOŽÍ, REKLAMACE ZBOŽÍ

12.1 Záruční doba na výrobky pod prodejním jménem „Javorina“ z masivního dřeva je 10 let. Na výrobky z jiného materiálu než masivní dřevo i na maloobchodní zboží je záruka 24 měsíců. Výrobky Javorina, které svojí konstrukcí a provedením obsahují funkční kování značky Hettich a BLUM mají na dané kování doživotní záruku. Veškeré záruky na všechny produkty obchodního jména Javorina i zboží pro právnické osoby podléhají záruční době 12 měsíců. Záruku ve větším rozsahu, může prodávající poskytnout kupujícímu i na základě jejich dohody, popřípadě i jednostranným prohlášením v záručním listu a také v reklamě. Záruční doba, zákonná, dohodnutá nebo poskytnutá prohlášením v záručním listu, začne běžet zásadně od převzetí výrobku kupujícím.

12.2 O odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, podmínkách a způsobu reklamace včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav informuje spotřebitele REKLAMAČNÍ ŘÁD prodávajícího na stránce www.javorina.sk, nebo na www.shop.javorina.sk – pro online nákupy.

13. KVALITA ZBOŽÍ, KONSTRUKCE A BALENÍ

13.1 Nábytek je vyroben z masivního dřeva s výjimkou nábytkových součástí, pro které masivní dřevo není vhodné, avšak použité materiály jsou deklarovány v produktovém listu produktu. (jiné používané materiály jsou dýhovaný MDF, resp. vrstvený masivní materiál a masivní smrk. Kvalita dýhy u použité dýhované MDF je B/C. Střednice na dvoulůžkových postelích je ze smrkového dřeva.) Konstrukční vlastnosti a nosnosti jednotlivých výrobků jsou stanoveny v produktových listech výrobků.

13.2 Použité masivní dřevo může obsahovat odchylky, které se přirozeně vyskytují v přírodním materiálu, na viditelných místech však musí být profesionálně ošetřeny. Odchylkami se myslí očka, bulky, zárůsty, atp. Vnější pohledové plochy mohou obsahovat odchylky přírodního charakteru (očka, bulky, zárůsty,...) do max. velikosti plochy 4 cm², záběhy běle, mírné diskolorace, barevnou a strukturální odlišnost vlastní masivnímu dřevu. Délkové napojování lamel se také připouští u výrobků delších než 200 cm. Na vnitřních částech nábytku se připouští běl a délkové napojování bez omezení, chyby přírodního charakteru do rozsahu 10 cm². Na neviditelných plochách (spodních stranách - dna, stolních plátů, zadních stranách hřbetů,...) se připouští lokální maloplošné nedohoblování, nedobroušení a lokální odchylky dřeva přirozeného charakteru.

13.3 Konstrukčně je nábytek navržen, vyroben a uzpůsoben tak, aby mohl snášet běžné teplotní a vlhkostní rozdíly interiérů, není však určen pro nadměrně suché nebo vlhké prostředí resp. exteriér. Vlhkost dřeva při výrobě výrobků je 9+/-2%. Praskání dřeva v lepeném spoji je nepřípustné, mikrotrhliny na povrchu způsobené změnou vlhkosti dřeva v šířce do 0,2 mm jsou povoleny. Prohnutí a v příčném směru způsobené změnou vlhkosti je normální v rozmezí +/- 0,2% v podélném i příčném směru.

13.4 Při atypickém provedení zboží se připouštějí odchylky v provedení v závislosti na náročnosti na provedení a požadavcích kupujícího.

13.5 Při výrobě se nábytek povrchově upravuje ve dvou vrstvách, je však možné, že vlivem různorodé struktury dřeva jako přírodního materiálu případně změnou vlhkosti prostředí po dopravě a po vybalení nastanou menší změny v kvalitě povrchu (mírné zdrsnění povrchu napřímením dřevního vlákna). Tyto změny se obvykle snadno odstraní pouhým ošetřením nábytku (broušením a olejováním u olejovaného nábytku) i v domácích podmínkách.

13.6 Skříňkové a skříňové výrobky jsou dodávány ve smontovaném stavu. Postele, stoly a stolky nesmontované. Jejich smontování je ovšem velmi jednoduché. Montážní návod je součástí všech výrobků dodaných v demontu.

13.7 Výrobky Javoriny jsou standardně baleny ve více vrstvách ochranných a balicích materiálů tak, aby se snížilo riziko poškození při přepravě. Výrobce preferuje dodání zboží v rámci vlastních služeb spolu s montáží.

14. OŠETŘOVÁNÍ OLEJOVANÉHO MASIVNÍHO NÁBYTKU

14.1 Povrchová úprava nábytku přípravky na bázi přírodních voskovaných olejů je dnes převládající povrchovou úpravou u moderního masivního nábytku. Zachovává přírodní charakter výrobku a jeho významnou výhodou je také snadná údržba a plná obnovitelnost poškozených povrchů v domácích podmínkách. Na druhé straně olejování neposkytuje až tak vysokou ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškození jako lakování (zejména na začátku užívání), a proto je třeba vytvořit co nejsilnější souvislou vrstvu oleje a vosku pravidelným ošetřováním. Po zakoupení výrobku s finální úpravou olejováním doporučujeme všechny, ale hlavně horní plochy stolů a stolků nábytku, jemně přebrousit brusnou tkaninou, přeolejovat olejem a po 1-2 minutách působení přebytek oleje otřít suchým hadrem (dodáváno Javorinou v balíčku na ošetřování nábytku). Barevně upravované povrchy vytíráme jen jemně, avšak dostatečně, aby na povrchu nezůstaly lesklé souvislé plochy. V případě nedostupnosti nábytkového oleje lze k běžnému ošetřování použít i komerční přípravky obsahující vosky a oleje jako je Pronto, kdy postupujeme podle návodu na výrobku. Pokud ošetření zopakujete zpočátku 1-2x do měsíce vytvoří se souvislá ochranná vrstva, která bude vysoce odolná proti poškození a tekutinám, dodá nábytku elegantní lesk a povrch bude působit na dotek velmi příjemně.

14.2 Masivní nábytek „Javorina“ není vhodný pro exteriérové použití a pro jeho plnou funkčnost musí být umístěn v interiéru s teplotou v rozmezí 10 – 30°C a vlhkostí vzduchu v rozmezí 35 – 70%.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem.

15.2 V případě sporů se všechny soudní procesy budou konat na území Slovenské Republiky a podléhat jejím platným zákonům a ustanovením.

15.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením Smlouvy.

15.4 Kupující zasláním objednávky, resp. úhradou zálohové platby potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a akceptuje podmínky v nich stanovené. Orgánem dozoru je Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Prešově pro Prešovský kraj, Obránců míru 6. Prešov.

15.5 V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

15.6 Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku SR, Zákona, zákona č. 22/2004 Z. z. SR o elektronickém obchodu a o změně zákona 128/2002 Z. z. SR o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z. z. SR ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Z. z. SR o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Příloha č.1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č.2: Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy


V Spišské Belé, 01.06.2022

1. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tatéž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

5. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust.. § 622 občanského zákoníku SR (bod 1. až 3. reklamačního řádu) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku SR (bod 4. až 5. reklamačního řadu) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

7. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů SR a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. V případě výskytu vady zboží nesmí Kupující zboží až do odstranění vady zboží dále používat a je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny v záručním listě nebo je poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 9 obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. SR o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je v době před odesláním objednávky přečíst.

9. Kupující má právo uplatnit si během záruční doby u prodávajícího odpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které je odpovědný výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

10. Pokud zboží vykazuje vady, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 1. až 5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího (formulář "Oznámení o uplatnění reklamace"). Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést veškeré požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku SR uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

11. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:

 • a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
 • b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,
 • c) doručení ostatní související dokumentace k reklamovanému zboží prodávajícímu, jsou-li tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace;

12. Pokud je předmětem reklamace zboží, které se nedá objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudované, kupující je kromě splnění podmínek podle bodů 8.11 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudováno začíná dnem, kdy byla provedena obhlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí provedení obhlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

13. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 1. až 3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku SR) a právech, které mu vyplývají z bodu 4. až 5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku SR). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

14. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku SR uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku SR použije je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

15. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

16. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Zašle-li kupující zboží na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

17. Kupující nemá právo uplatnit si právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

18. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

19. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

 • a) jestliže kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
 • b)pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
 • c) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 • d) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • e) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecními zásadami obvyklého používání,
 • f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 • h) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 • i) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Pokud zásilka není kompletní, resp. jde-li o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou bez zbytečného odkladu nesdělil zástupci prodávajícího, na pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat jen pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím.

20. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • a) předáním opraveného zboží,
 • b) výměnou zboží,
 • c) vrácením kupní ceny zboží,
 • d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 • e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 • f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

21. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta na její vyřízení začala běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím a to osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní, kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

22. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.

23. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat v důsledku záruční opravy zboží.

24. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

25. Pokud jde o vadu odstranitelnou, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 14 těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

 • a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
 • b) prodávající vadné zboží vymění.

26. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující nestanoví neprodleně podle bodu 14. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

27. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 14. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

 • a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
 • b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

28. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady a kupující neprodleně neurčí podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

29. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

30. Pro účely reklamace se za více krát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.

31. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

32. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuto.

33. Ustanovení těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust.. § 2 písm. a) Zákona.

34. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím JAVORINA, výrobné družstvo, je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, IČO: IČO: 17331927, http://www.soi.sk , nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk ); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Jak chráníme Vaše soukromí

Jelikož nám záleží na ochraně osobních údajů našich zákazníků, k jejich sběru přistupujeme zodpovědně a podle předpisů o ochraně osobních údajů. Níže popisujeme, jaké osobní údaje jsou získávány při návštěvě a využívání služeb www.javorina.eu, za jakým účelem tyto údaje využíváme a jaké jsou další podmínky jejich zpracování.

Všeobecné informace k návštěvě www.javorina.sk

Secure Socket Layer

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Využíváme k tomu systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, stejně jako ostatní systémy zpracování osobních údajů zabezpečujeme přiměřenými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření údajů prostřednictvím neoprávněných osob.

Webhosting je provozován společností Webglobe-Yegon, s.r.o. Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava.

Sledování navštívených stránek

Po dobu návštěvy javorina.eu jsou prostřednictvím zabudovaného kódu shromažďovány a vyhodnocovány následující údaje, které jsou poskytované vaším prohlížečem:

Údaje zhromažďované kvôli návštevnosti stránok

Počas návštevy javorina.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žádost (název požadovaného datového souboru (např. www.priklad.cz/index.html)
 • typ a verze prohlížeče (např. Opera 5.0)
 • jazyk prohlížeče (např. čeština)
 • používaný operační systém (např. Windows 7)
 • rozlišení okna prohlížeče
 • rozlišení obrazovky
 • aktivace JavaScript
 • zapnutí/vypnutí Java
 • zapnutí/vypnutí cookies
 • Referrer URL (předcházející navštívená stránka)
 • IP adresa
 • čas přístupu
 • kliknutí

Pro optimalizaci informací na stránce využíváme nástroj Hotjar a Mouseflow, díky kterým na teplotní mapě vidíme, jaké údaje uživatele zajímají a jaké ne. V rámci těchto externích služeb nepřiřazujeme uživatele ke konkrétní činnosti na webu, všechny údaje jsou anonymní.

Cookies

Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o době, kterou strávíte prohlížením stránek a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabízet kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a pod.

Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Pokud chcete odmítnout sbírání souborů cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

Získávání, zpracování a použití osobních údajů

Kontaktní informace

Provozovatelem informačních systémů, ve kterých se zpracovávají vaše osobní údaje je JAVORINA v.d. Továrenská 29, 059 18 Spišská Belá, SLOVAKIA.

Kategorie osobních údajů

V závislosti na tom, jaké naše služby využíváte, shromažďujeme nezbytné informace k jejich poskytnutí.

Pokud objednáváte odběr našeho newsletteru

Přihlášením k odběru newsletteru na naší webové stránce vyjadřujete svůj souhlas s použitím e-mailové adresy na následující účely: Výrobní družstvo Javorina vám bude zasílat prostřednictvím e-mailu informace o novinkách, akcích a mimořádných nabídkách, stejně jako informace o produktech a službách. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat na adrese marketing@javorina.sk nebo zakliknutím odkazu, který je umístěn v každém elektronickém newsletteru.

Formulářové údaje

Na webu javorina.sk můžete využít některé formuláře na přenos dat k nám, jako je například dotaz na prodejny. Použitím kontaktního formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v kontaktním formuláři za účelem vzájemné komunikace se společností Javorina v.d. Jestliže se nejedná o osobní údaje, budou tyto údaje v polích formuláře uchovány a statisticky vyhodnoceny.

Log soubory

Při každém vstupu na internetovou stránku javorina.sk, budou údaje o používání předávané vaším internetovým prohlížečem uloženy v protokolových souborech, tzv. Server Logfiles. Takto uložené datové věty obsahují následující údaje: datum a čas přístupu, URL adresu stránky, IP adresu, mohou obsahovat předcházející URL adresu (tzv. Referrer), množství přenesených údajů, jakož i prohlížečem přeneseného User Agenta (ev. typ a verzi prohlížeče a používaný operační systém).

Nesouhlas s použitím údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. Odhlásit se od odběru newsletterů můžete prostřednictvím odkazu v jejich patičce. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů vykonaného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Kromě toho budou uložené osobní údaje vymazány, pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, pokud údaje zpracované za účelem dosažení určitého účelu nejsou dále potřeba nebo pokud je ukládání z jakýchkoli důvodů nepřípustné.

Právo na informace a další práva dotyčných osob

Máte právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování vašich uložených údajů. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených ve všeobecných závazných právních předpisech máte zároveň (i) právo na přístup k vašim osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo vznést námitku ke zpracování vašich osobních údajů zpracovaných na účely přímého marketingu, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, kdy už nejsou potřeba na účely, ke kterým byly získány nebo jinak zpracovány nebo pokud jste odvolali svůj souhlas na jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ k jejich zpracování, případně pokud byly osobní údaje zpracovány nezákonně.

Ode dne nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (tj. od 25. května 2018), máte v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj. máte právo získat svoje osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v elektronické formě na základě vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti můžete žádat o právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technicky možný (právo na přenositelnost údajů).

Pokud máte dotazy k ochraně údajů, můžete se kdykoliv obrátit na naší zákaznickou podporu. A to na e-mail info@javorina.sk, poštou na sídle společnosti JAVORINA v.d. Továrenská 29, 059 18 Spišská Belá, SLOVAKIA nebo telefonicky na číslo +421 52 458 1660. V případě, že u nás uplatňujete některé z práv dotyčné osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a z vaší žádosti není možné ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že máme oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazujeme si právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Jako dotyčná osoba máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, při podezření, že jsou vaše osobní údaje zpracovávané v rozporu s platnou legislativou.

Služby poskytované v rámci www.javorina.sk, na které se podle těchto Všeobecných obchodních podmínek vyžaduje souhlas dotyčné osoby, nejsou přímo určeny osobám mladším 16 let.

Společnost Javorina Studio Praha s.r.o., IČO: 06214517, se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, (dále také jako „společnost“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedli ve své objednávce nebo které jsou uvedeny v kupní smlouvě, a to v rozsahu:

 • jméno, příjmení, datum narození nebo IČO, adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo a e-mail, jste-li fyzickou osobou,
 • jméno, příjmení, funkce, telefonní číslo a e-mail osoby oprávněné jednat za klienta, je-li klient právnickou osobou.

Účelem zpracování osobních údajů je nezbytnost pro splnění předmětné smlouvy, která má být nebo byla mezi Vámi a společností uzavřena. Společnost je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou společností zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, nejdéle však po dobu 5 let (doba uchování účetních dokladů.) od konce účetního období, v němž byla smlouva mezi Vámi a společností uzavřena. Po uplynutí této doby je společnost oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pouze z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy, která byla mezi Vámi a společností uzavřena.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do předmětné smlouvy. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však nemohla být mezi Vámi a společností uzavřena předmětná smlouva.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci společnosti. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od společnosti potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u společnosti uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od společnosti opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je společnost oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na vymazanie osobného údaja

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, a nebude dán žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů,
 • Vaše osobního údaje byly zpracovány protiprávně,
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že

 • budete popírat přesnost Vašich osobních údajů (zpracování omezeno po dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit),
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití,
 • společnost již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je společnost oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle Čl. 20 GDPR máte právo získat od společnosti své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů společnosti či třetí strany. Podání námitky způsobí, že společnost již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných společnosti však k takovémuto rozhodování nebude docházet.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u společnosti uplatnit buď osobně, zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám p. Danko Michal, showroom Javorina Praha, Plynární 1617/10, 17000 Praha Holešovice, nebo e-mailem na adresu praha@javorina.sk.

Společnost je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

Povrchová úprava nábytku pomocí přípravků na bázi přírodních voskových olejů je dnes u moderního masivního nábytku převládající povrchovou úpravou. Zachovává přírodní charakter výrobku a jeho významnou výhodou je také snadná údržba a plná obnovitelnost poškozených povrchů v domácích podmínkách. Olejování na druhou stranu neposkytuje až tak vysokou ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškození jako lakování (především ze začátku užívání), a proto je potřeba pravidelným ošetřováním vytvořit co nejhrubší souvislou vrstvu oleje a vosku. Po zakoupení výrobku s finální povrchovou úpravou olejováním je vhodné všechny plochy nábytku, hlavně horní plochy stolů a stolků, jemně přebrousit brusnou tkaninou, přeolejovat olejem a po 1-2 minutách působení stáhnout přebytek oleje suchým hadrem (dodávaném Javorinou v balíčku na ošetřování nábytku). Barevně upravované povrchy vytíráme pouze jemně, avšak dostatečně, aby na povrchu nezůstaly souvislé lesklé plochy. V případě nedostupnosti nábytkového oleje je možné na běžné ošetřování použít i komerční přípravky obsahující vosky a oleje jako je Pronto (Johnson and Johnson) …, kdy postupujeme podle návodu na výrobku.

Pokud ošetření zpočátku zopakujeme 1-2x do měsíce, vytvoří se souvislá ochranná vrstva, která bude vysoce odolná proti poškození a tekutinám, dodá nábytku elegantní lesk a povrch bude působit velmi příjemně na dotyk.

Při poškození povrchu olejovaného nábytku působením tekutin, poškrábáním …, je oprava podobná – poškozené místo přebrousíme ve směru vláken dřeva brusným papírem a zahladíme brusnou tkaninou. Naneseme nábytkový olej a po 1-2 minutách vytřeme nevsáknutý přebytek suchým hadrem do sucha. Druhý den zahlazení tkaninou a olejování opakujeme. Případná světlejší barva upravovaného místa by se měla časem působením světla sjednotit. (viz. oprava povrchu).

Povrchová úprava – olej poskytuje plnohodnotnou ochranu až po úplném vytvrdnutí, na které výrobce stanovuje 14 dní. Do této doby je otěruvzdorný, nebarví, neobtiskuje se, ale může být citlivější na skvrny a mokré znečištění.

Použité prostředky na olejování doporučujeme namočit do vody (vyprat) nebo spálit z důvodu možného samovznícení.

Oleje a pomůcky na ošetřování jsou součástí dodávky každé objednávky nebo si je můžete objednat telefonicky, faxem či e-mailem na info@javorina.sk, resp. e-shopu www.shop.javorina.eu.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečná povrchová úprava lakováním na zatížené plochy (dle naší nabídky) nespadá pod „olejovaný“ nábytek.

V případě, že vlastníte nábytek, který je lakovaný, prosíme Vás, abyste při jeho ošetřování a údržbě nepoužívali olej ani výše stanovené postupy. Držte se instrukcí na čištění a údržbu běžného, lakovaného nábytku. Děkujeme.

Nábytek „Javorina“ najdete v síti prodejen zveřejněných na stránce www.javorina.eu nebo na www.shop.javorina.eu. Každý autorizovaný prodejce má ve svém prodejním místě zboží dostupné za stejnou maloobchodní cenu a pro poskytování dovozových služeb je doporučeno řídit se stejným ceníkem. Všechny produkty Javorina v prodejní síti zahrnují dopravu v rámci CZ. Vynáška a montáž za příplatek.

Individuální podmínky a nadstandardní servis vynášky a montáže jsou věcí individuální konzultace a necenění (vysoké budovy bez možnosti výtahu, nadrozměrné produkty, obtížné parkování). Pro bližší informace ohledně těchto služeb prosím kontaktujte naše prodejce.

Sušení dubového dřeva je často velmi náročný proces, a proto se naše standardní dodací lhůty pohybují v rozmezí 8 až 10 týdnů od potvrzení přijetí zálohy. Vybraný sortiment sériových výrobků dodáváme klientům v ČR a SR mezi 8 až 10 týdny od přijetí zálohy.

Standardní dodací termíny se nevztahují na objednávky, které obsahují atypické výrobky a na výrobky z masivu ořechu amerického.

Výrobce Javořina v.d. si vyhrazuje právo na změnu dodacích termínů (v návaznosti na variabilní faktory vstupující do výrobního procesu, subdodavatelské návaznosti a logistická řešení).

V případě větších objednávek a komplexních interiérových řešení je možná výroba atypických výrobků podle přání zákazníka.

Individuální přístup a naše možnosti řešení prosím konzultuje s našimi profesionálními zástupci.

Pravidlem bývá naše preference etablovaného standardního zboží a sortimentu značky Javorina nebo reálnost aplikace designu Javorina do tvořeného interiéru. V posledních letech poskytlo zaměření Javoriny mnoho možností a realizovali jsme i kompletní zařízení interiérů domácností, rezidencí i komerčních prostor (restaurace, hotely, kostely, kláštery, vinárny, vinotéky…).

Náš nábytek se vyrábí v základních barevných odstínech, které definujeme jako:

 • Přírodní provedení - olej získaný z lněného semínka s obsahem vosku.
 • Světlý odstín - olej získaný z lněného semínka s obsahem vosku obsahujícího pigment bílé (kód W – white), šedé (kód G – grey).
 • Tmavý odstín - olej získaný z lněného semene s obsahem vosku obsahujícího pigment šedé (kód T – dark grey), čokoládové (kód J – JAB) a kávové (kód C – coffee). Dubový materiál je před aplikací oleje „napařen“ v komoře, kde chemickým procesem získá plnobarevné celoplošné ztmavnutí.

Povrchová úprava je u všech výrobků Javorina provedena ručním nanášením oleje, plynulým vtíráním do vláken a následným vytíráním. Proces trvá minimálně 24 hodin, v případě tmavých odstínů minimálně 48 hodin. Úplné odolnosti povrchu je dosaženo po 14 dnech, kdy povrch poskytuje vysokou odolnost a barevnou stálost.

UPOZORNĚNÍ

Dub časem získává hlubší odstín. Působením UV záření a oxidací dostává dubové dřevo sytější barvu. Průběžným ošetřováním povrchových částí nábytku dosáhnete obnovení jeho odolnosti, oživení struktury a krásné barevnosti.

Navštivte náš internetový obchod www.shop.javorina.eu nebo navštivte některého z našich prodejců www.javorina.sk/kontakty.

Budeme rádi, když se nám ozvete i přímo do Javoriny ve Spišské Belé na tel. +421 52 458 1660 nebo e-mailem na info@javorina.sk.

Masivní dubové dřevo se považuje za strukturované dřevo. Už v přirozeném stavu vykazuje značně velké rozdíly v barvě a struktuře. Dřevo má odlišnou barvu podle různých lokalit, ve kterých bylo těženo, ale přirozené jsou i rozdíly v barvě a struktuře z jednoho stejného kmene (např. středová – okrajová část, radiální – tangenciální řez kmenem…). Barevné rozdíly se ještě mohou zvýraznit sušením dřeva, a především konečnou povrchovou úpravou, především olejováním.

Olejování zvýrazňuje v masivním dubovém dřevu strukturu a barevné rozdíly a výrazně tak také nábytek odlišuje od dýhovaného, který je obvykle barevně a strukturálně mnohem jednotvárnější. V průběhu výroby dochází k barevné a strukturální selekci jednotlivých komponentů před jejich vzájemným spojováním tak, aby výsledek měl přirozený charakter, ale nesnažíme se o fádnost a uniformitu. Olejovaný nábytek mnohem déle získává tzv. patinu, kdy se působením světla a oxidací na vzduchu mění jeho barva na medovou a jednotlivé rozdíly v barvě se tak časem ztrácejí.

Náš nábytek je vyroben z masivního dubového dřeva s výjimkou hřbetů skříňového nábytku, den šuplíků a spodní poličky na šuplíkovém nočním stolku NS35, které jsou z dubem dýhované MDF. (Dýhovaný materiál se na těchto místech používá z konstrukčních důvodů). Střednice na dvojitých postelích je ze smrkového dřeva. Použité dubové dřevo může obsahovat vady, které se přirozeně vyskytují v přírodním materiálu, na viditelných místech musí být ale profesionálně vyspravené. Vnější pohledové plochy mohou obsahovat vady přírodního charakteru do průměru 15–20 mm, záběhy běle, mírné diskolorace, barevnou a strukturální odlišnost (viz. kvalitativní parametry nábytku Javorina) vlastní masivnímu dřevu. Na vnitřních částech nábytku se připouští běl bez omezení, podélné napojení, vady přírodního charakteru do průměru 35 mm. Na neviditelných plochách (spodních stranách den, stolových plátů, zadních stranách hřbetů, …) se připouští lokální maloplošné nedohoblování, nedoubroušení a lokální vyspravení. Podélné napojení lamel se též připouští u výrobků delších než 200 cm.

Během výroby se nábytek dvakrát olejuje, je však možné, že vlivem různorodé struktury dřeva jako přírodního materiálu případně změnou vlhkosti prostředí po dopravě a po vybalení nastaly menší změny v kvalitě povrchu (mírné zdrsnění povrchu napřímením dřevního vlákna). Tyto změny se obvykle lehce odstraní postupem, který je popsán v textu o údržbě (viz. Časté dotazy / ošetřování olejovaného nábytku).

Skříňkové a skříňové výrobky jsou dodávány ve smontovaném stavu, postele, stoly a stolky nesmontované. Jejich smontování je však velmi jednoduché – obvykle pouze pomocí čtyř šroubů.

Výrobky jsou baleny v pětivrstvém papírovém kartonu se speciální ochranou rohových částí.

Všeobecné principy - pokud není definováno jinak

Vnější viditelné plochy

 • Výběr přířezů je zaměřený na dosáhnutí barevně a strukturálně harmonického celku s rovnoměrným/vyváženým rozdělením povolených vad (a to i při kvalitě rustik), přičemž nejlépe by měly vypadat přední a vrchní plochy (dvířka komod, horní plochy stolů, skříněk…), a pak boční plochy.
 • Plocha je složená z materiálu stejné a podobné kresby/struktury a barvy (tangenciální s tangenciálními, tangenciální s poloradiálními, radiální s radiálními a poloradiálními).
 • Horší stranu přířezu orientujeme na méně viditelnou stranu panelu/slepence a lepší stranu po lepení orientujeme při ukládání panelů směrem vzhůru.
 • Prasklé nebo vypadané suky a jiné přípustné vady přírodního charakteru jsou opravené tmavým tmelem, praskliny v ploše, případné chyby ve zpracování, opravujeme tmelem v barvě dřeva (tmavší na příčném řezu, světlejší na podélných plochách). Tmel na těchto plochách nesmí být propadlý.
 • Suky a přípustné vady nesmí být umístěné na viditelné hraně, prořezané suky se kromě kvality rustik (R a R/C) nepřipouštějí.
 • V nedefinovaných případech postupujeme tak, abychom dosáhli co nejlepšího estetického výsledku a snažíme se vidět výrobek očima zákazníka.

Spodní / vnitřní / neviditelné plochy

 • Vnitřní / spodní viditelné plochy (horní strany vnitřních polic, vnitřní strany boků, spodní plochy stolů a stolečků …) - musí být zpracované bezchybně (důkladně vytmelené a přebroušené), přičemž stále dbáme na to, jak strana vypadá.
 • Neviditelné spodní plochy (spodní strany den, polic…) - vady musí být opravené a vybroušené.

Definice kvality stran panelů a slepenců

Kvalitativní třída nábytku Javorina:

 • A - strukturálně a barevně jednotné, ojedinělá očka do 5 mm v množství 3 ks/m2 rovnoměrně rozmístěné, bez záběhů běle.
 • B - strukturálně a barevně selektované, očka bez omezení, ojedinělé suky do průměru 8-10 mm povoleny v množství max. 3ks/m2, ojedinělé záběhy běle povoleny, rovnoměrné rozdělení přípustných vad.
 • C - očka, běl, zdravé a vypadané (ale profesionálně opravené) suky do průměru 25 mm bez omezení, ojedinělé zárosty kůry, praskliny, záběh jádra povoleny.
 • B/C - viditelné, horní / neviditelné, spodní.
 • R - očka, suky bez omezení, ojedinělé záběhy běle, zárosty kůry, praskliny, stopy po dřeni, tvrdá hniloba povoleny.
 • RC - jako R, ale běl, dřeň, praskliny povoleny bez omezení.

Odchylky od stejnorodosti povrchu dřeva

 • Dřeň - biologický střed. Pozůstatek primárního prodlužovacího růstu stromu. Je převážně měkčí a často má odlišnou barvu. Dub má hvězdicový tvar dřeně.
 • Běl - funkcí bělové zóny je vést vodu s rozpuštěnými minerálními látkami a uskladňovat zásobní látky. Šířka běle úzce souvisí s šířkou koruny. U dubu je úzká, barevně odlišná od jádra, žluto-bílo-hnědá, široká do 5 cm.
 • Záběh běle - běl nacházející se pouze na rohu přířezu (místo, kde se střetává plocha šířky a plocha hrany přířezu), ne na celé ploše šířky přířezu.
 • Plošná běl - běl vedoucí po celé šířce přířezu.
 • Průběžná běl - prochází spodní, boční i horní plochou přířezu.
 • Suky - jsou základy živých nebo pozůstatky odumřelých větví zarostlých do kmene stromu. Rozeznáváme srostlé, prasklé srostlé a vypadané suky.
  • Srostlé (zdravé) suky jsou pevně soudržné s okolním materiálem.
  • Prasklé srostlé suky jsou pevně soudržné s okolním materiálem, ale mají prasklinu, která vznikla při sušení, jelikož dřevo suku má větší hustotu a schne více než okolní materiál.
  • Vypadané (nezdravé) suky nejsou pevně soudržné s okolním materiálem, což může zapříčiňovat vyschnutí a následné zlomení větve v době růstu stromu a její postupné odehnívání a zavalování přírůstky kmene.
 • Sdružená očka (kočičí tlapky) - jejich funkcí je horizontální rozvod zejména organických látek v kmeni. Na příčném řezu je pozorujeme jako světlejší čáry vedoucí od dřeně nebo od letokruhu směrem k obvodu kmene. Na radiálních plochách vytvářejí zvlněné pásové plochy nazývané zrcadélka, zrcadla. Jsou neoddělitelnou součástí dubového dřeva.
 • Dřeňové paprsky - prochází spodní, boční i horní plochou přířezu.
 • Trhliny - vznikají ve dřevě při růstu, těžbě a sušení. Trhlina je rozdělení dřeva podél vláken. Na výrobcích jsou akceptovatelné do délky 30 MM a šířky vlasu.
 • Zárost kůry - je kůra zarostlá ve struktuře dřeva. Vzniká při poranění a následném zacelení otevřené rány stromu.
 • Diskolorita - změna barevnosti na ploše nebo v přířezu materiálu. Může být způsobena růstovou odchylkou, která je doprovázena lokální změnou hustoty dřeva (hustší – tmavší; méně husté – světlejší), případně pokud strom v době růstu přijal prostřednictvím svého kořenového systému látky (minerální soli, vertikální změna vrstev podloží), které mohly ovlivnit změnu v barvě dřeva.
 • Závitek - je lokální zakřivení letokruhů a vláken zapříčiněné přítomností suků nebo zárosty ran a poranění. V řezivu rozeznáváme jednostranný závitek, kde jsou letokruhy prořezány jen po jedné hraně a oboustranný, kde jsou letokruhy stejného závitku prořezány na obou hranách, tj. zvlnění letokruhů přechází přes celou šířku desky.
 • Napadení houbami - vady způsobené houbami se dělí na plísně, rakovinu, zbarvení bělí, zbarvení jádra a dřevokazné houby.
 • Plísně - způsobují zbarvení dřeva formou skvrn nebo souvislých povlaků. Zbarvení může být zelené, zelenomodré, šedivé, růžové a oranžovočervené.
 • Rakovina - napadení kmene rostoucího stromu silně parazitickými houbami, které jsou schopné rozkládat i živé dřevo závalu a nedovolují uzavřít ránu. Rána zůstává otevřená, zvětšuje se a na kmeni se vytváří hluboce zjizvené vyboulení.
 • Zbarvení houbami - zbarvení způsobené prvním tzv. dřevo zbarvujícím stádiem působení dřevokazných hub. Chyba se považuje za významnější z estetického hlediska než z důvodu změny vlastností dřeva. Barevně se projevuje podle druhu dřeviny a houby.
 • Dřevokazné houby - označované celulózovorní (destruktivní rozklad) způsobují hnědou případně červenou hnilobu, ligninovorní (korozivní rozklad) způsobují bílou hnilobu a jejich kombinaci.
 • Hniloba - změna barvy, struktury, mechanických a fyzikálních vlastností dřeva způsobených houbami.
 • Napadení hmyzem - dřevo poškozují především larvy hmyzu, které se živí dřevem a kůrou.
 • Svalovitost a průřez vlákna

Ve Spišské Belé, 01.06.2016

Slavomír Alžbetkin, ředitel v.d. JAVORINA

Koberce JAVORINA jsou ručně tkané produkty vyrobené v Indii. Jejich materiálové složení je 20% bavlna, 80% viskóza (art silk).

Výrobce doporučuje koberce v domácím prostředí pouze vysávat nebo ošetřovat jiným než mokrým procesem (tj. zamést, ofoukat, oprášit…).

Mokré čištění je možné pouze jemným chemickým procesem – chemickým čištěním profesionálním způsobem bez intenzivního namáčení nebo praní.

Koberec kvůli jemnému tkanému vláknu „pouští“ v prvních měsících užívání vlas a vytvářejí se tak chomáčky, které jednoduše odstraníte častým vysáváním.

Na koberec nedoporučujeme používať robotické / automatické vysávače alebo prostriedky s agresívnymi rotačnými kefami.

Koberce jsou určeny výhradně na interiérové použití.

Při znečištění postupujte následujícím způsobem

Před opravou nejdříve otestujte roh koberce, abyste se ujistili, že nedojde k zabarvení koberce. Pokud se skvrna znovu objeví, je potřeba postup zopakovat.

 • Ovoce - použít roztok (¾ líh, ¼ voda).
 • Mastnota - odstranit co nejvíce suchým hadrem, pak použít rozpouštědlo na odstraňování skvrn a následně dostupný prášek na koberce.
 • Mléko - použít rozpouštědlo na odstraňování skvrn a potom vodu lehce zředěnou s alkoholem a citrónovou šťávou.
 • Omáčky - po utření suchým hadrem použít roztok (½ líh, ½ voda).
 • Celulózové lepidlo - použít aceton, etylacetát.
 • Inkoust - odstranit co nejvíce suchým hadrem, potom použít mýdlo, houbu, vodu a alkohol, zabránit navlhnutí koberce.
 • Barva - odstranit co nejvíce suchým hadrem, potom použít rozpouštědlo a dostupný prášek na koberce.
 • Rez - na odstranění použít specializovaný přípravek.
 • Voda - ihned po znečištění použít houbu.
 • Vejce - použít rozpouštědlo, potom použít roztok (½ líh, ½ voda).
 • Sladkosti - použít roztok (½ líh, ½ voda) a počkat, než se skvrna rozpustí.
 • Červené víno - použít roztok (¾ líh, ¼ voda).
 • Alkoholický nápoj - použít roztok (½ líh, ½ voda).
 • Čaj, káva - použít roztok (½ líh, ½ bílý ocet).
 • Čokoláda - použít rozpouštědlo na odstraňování skvrn, potom použít roztok (½ líh, ½ voda).
 • Bílá káva - použít rozpouštědlo na odstraňování skvrn, potom použít roztok (½ líh, ½ bílý ocet).
 • Alkalické výrobky - použít roztok (bílý ocet zředěný s vodou v poměru 1:3).
 • Dehet, kouř - použít rozpouštědlo, potom použít dostupné specializované produkty.
 • Krev - použít bílý ocet (ještě začerstva), potom suchým hadříkem odstranit přebytek.
 • Moč - použít houbu a potom bílý ocet.

Nenašli ste, co ste hledali?

Napište nám

Internetová stránka javorina.sk používá soubory cookies na poskytování služeb a analýzu návštěvnosti. Více informací najdete v sekci Ochrana osobních údajů.