ČASTO KLADENÉ DOTAZY

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se aplikují na všechny smlouvy, které Javorina, výrobné družstvo se sídlem: Továrenská 29, 069 01 Spišská Belá, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Dr. Vložka číslo: 224/P, IČO: 00 168 599, DIČ: 2020515552, IČ-DPH: SK2020515552 (dále jen „Prodávající“) uzavře za účelem prodeje výrobků ‘JAVORINA‘ zveřejněných na webové stránce www.javorina.sk, v internetovém obchodě www.shop.javorina.eu a v tištěných katalozích prodávajícího (dále jen „zboží). Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu platí Obchodní podmínky zveřejněné na www.shop.javorina.eu.

1.2 Aplikace všeobecných obchodních podmínek druhé smluvní strany nebo jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních podmínek je tímto výslovně vyloučená, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Ve velkoobchodním styku platí podmínky aktuální Obchodní dohody.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

2.1 Zájemce si může zboží objednat obvyklým způsobem – přímo v prodejně, e-mailem nebo přes internetový obchod. Objednávka se stává závaznou až po jejím oficiálním potvrzení prodejcem se stanovenou cenou a předběžnou dodací lhůtou.

2.2 Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), k jejíž akceptaci se vyžaduje uhrazení zálohy kupujícím ve výši 50 % z kupní ceny objednaného zboží u katalogových výrobků, u atypických výrobků je záloha ve výši 50 % - 100 % podle rozsahu atypu. Ve velkoobchodním styku platí podmínky aktuální Obchodní dohody.

3. KVALITA ZBOŽÍ, KONSTRUKCE A BALENÍ

3.1 Nábytek je vyroben z masivního dřeva s výjimkou nábytkových součástí, pro které masivní dřevo není vhodné, avšak použité materiály jsou deklarované v produktovém listu produktu. (Jiné používané materiály jsou dýhovaný MDF, resp. Vrstvený masivní materiál a masivní smrk. Kvalita dýhy u použité dýhované MDF je B/C. Střední vzpěra u dvoulůžkových postelí je ze smrkového dřeva.) Konstrukční vlastnosti a nosnosti jednotlivých výrobků jsou stanoveny v produktových listech výrobků.

3.2 Použité masivní dřevo může obsahovat vady, které se přirozeně vyskytují v přírodním materiálu, na viditelných místech však musí být profesionálně ošetřeny. Vnější pohledové plochy mohou obsahovat vady přírodního charakteru (očka, suky, zárosty…) do max. velikosti plochy 4 cm2, záběhy běle, mírné barevné odchylky, barevnou a strukturální odlišnost vlastní masivnímu dřevu. Podélné napojení lamel se též připouští u výrobků delších než 200 cm. Na vnitřních částech nábytku se připouští běl a podélné napojení bez omezení, vady přírodního charakteru do rozsahu 10 cm2. Na nepohledových plochách (spodních stranách – dnech, stolových plátech, zadních stranách hřbetů,…) se připouští lokální maloplošné nedohoblování, nedobroušení a lokální vady dřeva přirozeného charakteru.

3.3 Konstrukčně je nábytek uzpůsoben tak, aby mohl snášet běžné teplotní a vlhkostní rozdíly interiérů, není však určen pro nadměrně suché nebo vlhké prostředí, resp. exteriér. Vlhkost dřeva při výrobě výrobků je 9 +/- 2 %. Praskání dřeva v lepeném spoji je nepřípustné, mikrotrhliny na povrchu způsobené změnou vlhkosti dřeva v šířce do 0,2 mm jsou povolené. Prohnutí v příčném směru způsobené změnou vlhkosti je normální v rozmezí +/- 0,2 % v podélném i příčném směru.

3.4 Při atypickém vyhotovení zboží se připouštějí odchylky v provedení v závislosti na požadavku kupujícího.

3.5 Při výrobě se nábytek povrchově upravuje ve dvou vrstvách, je však možné, že vlivem různorodé struktury dřeva jako přírodního materiálu případně změnou vlhkosti prostředí po dopravě a po vybalení nastanou menší změny v kvalitě povrchu (mírné zdrsnění povrchu napřímením dřevního vlákna). Tyto změny se obvykle snadno odstraní jednoduchým ošetřením nábytku (broušením a olejováním u olejovaného nábytku) i v domácích podmínkách.

3.6 Skříňkové a skříňové výrobky jsou dodávány ve smontovaném stavu. Postele, stoly a stolky nesmontované. Jejich smontování je však velmi jednoduché. Montážní návod je součástí všech výrobků dodaných v demontu.

3.7 Výrobky Javoriny jsou standardně balené ve vícero vrstvách ochranných a balicích materiálů tak, aby se snížilo riziko poškození při přepravě. Výrobce preferuje dodání zboží v rámci vlastních služeb společně s montáží.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Pokud ve Smlouvě není písemně dohodnuto jinak, jsou náklady prodávajícího na balení zboží a jeho přepravu do místa dodání zahrnuty v ceně zboží, ale není možné dodat služby nezávisle na dodání zboží, resp. oddělit dodání a jiné služby.

4.2 Po vyrobení objednaného zboží, nejpozději při jeho odběru, je kupující povinen uhradit zbytek kupní ceny. Ve velkoobchodním styku platí podmínky aktuální Obchodní dohody.

4.3 Při prodlení s plněním peněžního dluhu má prodávající právo požadovat od kupujícího vedle plnění úroky z prodlení (odst. 5.7 VOP).

4.4 Při úhradě bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, kupující uvede jako variabilní symbol číslo objednávky. Všechny ceny jsou včetně 20 % DPH. Bankovní spojení: Poprad - UNICREDIT BANK SLOVAKIA A. S., IBAN: SK2711110000001241859005, BIC: UNCRSKBX, číslo účtu: 1241859005, kód banky: 1111.

4.5 Při odběru zboží kupující obdrží daňový doklad a potvrzení o zaplacení.

4.6 Bankovní poplatky při úhradě ze zahraničí hradí kupující.

4.7 Smluvní strany postupují při vypořádání svých daňových povinností podle právních předpisů platných ve Slovenské republice.

4.8 Smluvní strany se zavazují akceptovat jakékoliv legislativní změny v právním řádu Slovenské republiky, včetně změn v daňových zákonech, které se dotknou Smlouvy a budou respektovat jejich aplikování po dobu jejich platnosti.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Prodávající je povinen dodat zboží podle specifikace dohodnuté ve Smlouvě.

5.2 Pokud se smluvní strany nedohodli jinak, prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v místě plnění dohodnutém ve Smlouvě. Kupující přebírá zboží a přijetí potvrzuje svým podpisem.

5.3 Pokud není ve Smlouvě písemně dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat objednané zboží v době nepřekračující 10 týdnů od potvrzení objednávky prodejcem. Standardní doba na výrobu typových výrobků sortimentu Javorina je 8–10 týdnů.

5.4 Pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží podle bodu 5.3 (nedodá zboží v dohodnutém termínu plnění), má kupující právo požadovat od prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny zboží uvedené ve Smlouvě, a to za každý den prodlení. Prodávající není povinen smluvní pokutu uhradit, jestliže porušení povinností nezavinil.

5.5 Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

5.6 Pokud kupující nezaplatí kupní cenu včas, prodávající je oprávněn odevzdání zboží odepřít, v tom případě nemá kupující právo požadovat od prodávajícího zaplacení smluvní pokuty podle bodu 5.4 těchto VOP.

5.7 Kupující je povinen převzít objednané zboží. V případě porušení této povinnosti a nepřevzetí zboží do 14 dní od avizovaného ukončení objednávky a uplynutí stanovené dodací lhůty výrobce (odst. 5.3 VOP), vzniká prodávajícímu nárok na náhradu způsobené škody, ušlý zisk a skladné (v souladu s § 614 odst. 2 OZ) ve výši 0,05 % z hodnoty nepřevzatého zboží příslušné objednávky za každý den uskladnění. Prodávající má právo uplatnit nárok na takto vzniklé škody ze zálohové platby klienta provedené při potvrzení objednávky.

6. ZODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE ZBOŽÍ

6.1 Záruční lhůta na značkové výrobky “Javorina” z masivního dřeva je 10 let. Na výrobky z jiného materiálu než masivní dřevo, stejně tak i na maloobchodní zboží, je záruka 24 měsíců. Výrobky Javorina, které svou konstrukcí a provedením obsahují funkční kování značky Hettich a BLUM, mají na dané kování doživotní záruku. Všechny záruky na všechny produkty obchodního názvu Javorina, jako i zboží pro právnické osoby, podléhají záruční lhůtě 12 měsíců. Záruku ve větším rozsahu může prodávající poskytnout kupujícímu i na základě jejich dohody, případně i jednostranným prohlášením v záručním listu a také v reklamě. Záruční doba zákonná, dohodnutá nebo poskytnutá prohlášením v záručním listu, začíná plynout zásadně od převzetí výrobku kupujícím.

6.2 O zodpovědnosti prodávajícího za vady zboží, podmínkách a způsobu reklamace včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit, a o vykonávání záručních oprav informuje spotřebitele REKLAMAČNÍ ŘÁD prodávajícího na stránce www.javorina.eu nebo www.shop.javorina.eu – pro online nákupy.

7. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem.

7.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením Smlouvy.

7.3 Kupující zasláním objednávky, resp. úhradou zálohové platby, potvrzuje, že je obeznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a akceptuje podmínky v nich stanovené. Dozorovým orgánem je Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Prešově pro Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov.

Pokud spotřebitel není spokojený s tím, jakým způsobem předávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Jestliže prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má dle § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řízení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může pro podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná nahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporu.

8. OŠETŘOVÁNÍ OLEJOVANÉHO MASIVNÍHO NÁBYTKU

8.1 Povrchová úprava nábytku pomocí přípravků na bázi přírodních voskových olejů je dnes u moderního masivního nábytku převládající povrchovou úpravou. Zachovává přírodní charakter výrobku a jeho významnou výhodou je také snadná údržba a plná obnovitelnost poškozených povrchů v domácích podmínkách. Olejování na druhou stranu neposkytuje až tak vysokou ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškození jako lakování (především ze začátku užívání), a proto je potřeba pravidelným ošetřováním vytvořit co nejhrubší souvislou vrstvu oleje a vosku. Po zakoupení výrobku s finální povrchovou úpravou olejováním je vhodné všechny plochy nábytku, hlavně horní plochy stolů a stolků, jemně přebrousit brusnou tkaninou, přeolejovat olejem a po 1-2 minutách působení stáhnout přebytek oleje suchým hadrem (dodávaném Javorinou v balíčku na ošetřování nábytku). Barevně upravované povrchy vytíráme pouze jemně, avšak dostatečně, aby na povrchu nezůstaly souvislé lesklé plochy. V případě nedostupnosti nábytkového oleje je možné na běžné ošetřování použít i komerční přípravky obsahující vosky a oleje jako je Pronto, kdy postupujeme podle návodu na výrobku. Pokud ošetření zopakujeme zpočátku 1 - 2x do měsíce, vytvoří se souvislá ochranná vrstva, která bude vysoce odolná proti poškození a tekutinám, dodá nábytku elegantní lesk a povrch bude působit velmi příjemně na dotyk.

8.2 Masivní nábytek „Javorina“ není vhodný pro exteriérové použití a ke své plné funkčnosti musí být umístěn v interiéru s teplotou v rozmezí 10 – 30 °C a s vlhkostí vzduchu v rozmezí 35 – 70 %.

9. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

9.1 Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prohlídkové prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

9.2 Spotřebitel je povinen, jestliže chce tohoto práva využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději k poslednímu dni určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení podat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo osobně doručit předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinými dokumenty ke zboží, které mu byly doručeny spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si pro vlastní potřebu vyhotovili kopii faktury a zboží zaslali jako pojištěnou doporučenou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, v němž je potřeba povinně vyplnit údaje označené „*“ – hvězdičkou. http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf.

9.3 Zboží nám nezasílejte na dobírku, tímto způsobem nebude převzato.

9.4 Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu dle ustanovení §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Sb. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, nemusí však vrátit peníze dřív, než je mu zboží doručeno nebo než spotřebitel zaslání zboží neprokáže, což neplatí v případě, pokud prodávající navrhl osobní vyzvednutí zboží.

9.5 Náklady na vrácení zboží hradí spotřebitel.

9.6 Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje na zboží a služby, které jsou vymezené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Sb..

9.7 Spotřebitel hradí jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zabezpečuje doručení zboží nebo služeb nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli, a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č.18/2018 Sb..

10.3 Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Taktéž všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

10.4 Dotyčná osoba má práva vymezená ve smyslu ustanovení § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel, a to konkrétně:

 • právo na informace, které je splněno tímto obsahem a obchodními podmínkami,
 • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby- § 21 Zákona spočívá ve Vašem právu dožadovat se, jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávané, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail,
 • právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou neaktuální,
 • právo na výmaz osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě, pokud nemáte zájem, aby provozovatel nadále zpracovával osobní údaje,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě, pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovány v rozporu se zákonem,
 • právo vznést námitku ke zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo podat podnět na dozorový orgán ve vztahu ke zpracovaným osobním údajům.

10.5 Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního zpracování Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy, jakož i účtování v účetnictví.

Cookies

10.6 Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o době, kterou strávíte prohlížením těchto stránek a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabízet kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.

10.7 Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Pokud chcete odmítnout sbírání souborů cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

10.8 Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu na účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

10.9 Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytované třetím stranám.

10.10 Svůj souhlas může kupující kdykoliv odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž je okamžitě smažeme. Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat na účely e-mailového marketingu.


V Spišské Belé, 01.02.2019

Slavomír Alžbetkin, obchodní ředitel v.d. JAVORINA

Javorina výrobní družstvo

Platné pro maloobchodní prodej a prodej přes internetový obchod www.shop.javorina.eu. Jsou neoddělitelnou součástí Všeobecných Obchodních Podmínek.

1. PŘEDMĚT REKLAMACE

Reklamovat je možné jen zboží které bylo zakoupeno pouze od prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

2. PLATNOST REKLAMACE

V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si podle platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě podle § 151a a násl. Občanského zákoníku.

3. ZÁRUČNÍ DOBA

Kupujícímu, který je konečným spotřebitelem (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), je na výrobky z masivního dřeva poskytována záruka 10 let. Na jiné výrobky pod obchodním názvem Javorina, jako i obchodní zboží, je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak, a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Výrobky Javorina, které svou konstrukcí a provedením obsahují funkční kování značky Hettich a BLUM, mají na dané kování doživotní záruku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku, záruční lhůta je 1 rok a tento reklamační řád se na tyto případy nevztahuje. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

4. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.

5. ZODPOVĚDNOST ZA VADY

se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

 • k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeném kupujícím,
 • nesprávným zacházením s výrobkem, jiným způsobem, než byl uveden v návodu na používání, resp. v návodu na ošetřování nábytku, na internetové stránce a ve všeobecných obchodních podmínkách,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí (30 – 75%) nebo interiérovou teplotou (14 - 30°C), chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží nebo nadměrným slunečním či UV zářením,
 • zanedbáním péče o zboží a jeho údržby,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
 • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

Ze zodpovědnosti za vady jsou taktéž vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě. Zodpovědnost za vady se taktéž nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho část) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy není možné považovat za vadu a není možné ji reklamovat.

6. REKLAMACI ZBOŽÍ

není možné uplatnit:

 • na zboží, které bylo vyrobeno „na objednávku“ zákazníka ve velikostním nebo barevném provedení, které je unikátní pro danou objednávku a není skladovým artiklem výrobce, pokud se vztahuje na příčiny spojené s atypickým provedením, u něhož byly provedeny změny a odchylky od standardního provedení,
 • na barevnou odchylku nábytku z masivního dřeva, jehož barevné provedení podléhá variabilitě masivního dřeva, jeho vlastnostem, chemickému a minerálnímu složení. Barevné provedení produktů na www.shop.javorina.eu se na monitorech nemusí zobrazovat v jejich reálné podobě,
 • na odchylky ve vzhledu produktu způsobené jedinečnou strukturou a kresbou masivního dřeva do míry, která není v rozporu s jeho kvalitativními a konstrukčními vlastnostmi.
7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Reklamované zboží je potřeba zaslat na adresu prodejce uvedenou níže, ne však na dobírku, nebo ho osobně dopravit na kontaktní adresu. Zboží je potřeba vhodně zabalit, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Doporučujeme zaslat zboží jako pojištěnou doporučenou zásilku. Ke zboží je nutné připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a také doporučujeme přiložit vyplněný Reklamní formulář.

http://shop.javorina.eu/uploads/odstupenie-od-zmluvy.pdf

Reklamaci je nutné zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (nejen formou e-mailu).

8. PŘIJETÍ REKLAMACE

Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu vhodnou formou potvrzení o uplatnění reklamace zboží. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

9. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen určit způsob reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, především pokud je vyžadováno složité technické zhodnocení stavu zboží, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace, vyřídí prodávající reklamaci ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná suma za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

10. PRÁVA KUPUJÍCÍHO PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE

U odstranitelné vady má kupující právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo opravy vady výměnu vadného zboží za zboží bez vady, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnost vady.

U výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci, nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny.

Reklamace se považuje za vyřízenou, když je ukončeno reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

11. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Nepoškozenost zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů pro převzetí zboží) je potřeba zkontrolovat při převzetí zboží. Jelikož se zboží při přepravě může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho za přítomnosti dopravce. Svým podpisem kurýrovi potvrzujete, že je obal nepoškozený.

12. PLATNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

13. KONTAKT / ADRESA

JAVORINA v.d., Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, SLOVAKIA, info@javorina.sk


V Spišské Belé, 01.02.2019 Slavomír Alžbetkin, obchodní ředitel v.d. JAVORINA

Jak chráníme Vaše soukromí

Jelikož nám záleží na ochraně osobních údajů našich zákazníků, k jejich sběru přistupujeme zodpovědně a podle předpisů o ochraně osobních údajů. Níže popisujeme, jaké osobní údaje jsou získávány při návštěvě a využívání služeb www.javorina.eu, za jakým účelem tyto údaje využíváme a jaké jsou další podmínky jejich zpracování.

Všeobecné informace k návštěvě www.javorina.sk

Secure Socket Layer

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Využíváme k tomu systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, stejně jako ostatní systémy zpracování osobních údajů zabezpečujeme přiměřenými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření údajů prostřednictvím neoprávněných osob.

Webhosting je provozován společností Webglobe-Yegon, s.r.o. Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava.

Sledování navštívených stránek

Po dobu návštěvy javorina.eu jsou prostřednictvím zabudovaného kódu shromažďovány a vyhodnocovány následující údaje, které jsou poskytované vaším prohlížečem:

Údaje zhromažďované kvôli návštevnosti stránok

Počas návštevy javorina.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žádost (název požadovaného datového souboru (např. www.priklad.cz/index.html)
 • typ a verze prohlížeče (např. Opera 5.0)
 • jazyk prohlížeče (např. čeština)
 • používaný operační systém (např. Windows 7)
 • rozlišení okna prohlížeče
 • rozlišení obrazovky
 • aktivace JavaScript
 • zapnutí/vypnutí Java
 • zapnutí/vypnutí cookies
 • Referrer URL (předcházející navštívená stránka)
 • IP adresa
 • čas přístupu
 • kliknutí

Pro optimalizaci informací na stránce využíváme nástroj Hotjar a Mouseflow, díky kterým na teplotní mapě vidíme, jaké údaje uživatele zajímají a jaké ne. V rámci těchto externích služeb nepřiřazujeme uživatele ke konkrétní činnosti na webu, všechny údaje jsou anonymní.

Cookies

Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o době, kterou strávíte prohlížením stránek a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabízet kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a pod.

Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Pokud chcete odmítnout sbírání souborů cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

Získávání, zpracování a použití osobních údajů

Kontaktní informace

Provozovatelem informačních systémů, ve kterých se zpracovávají vaše osobní údaje je JAVORINA v.d. Továrenská 29, 059 18 Spišská Belá, SLOVAKIA.

Kategorie osobních údajů

V závislosti na tom, jaké naše služby využíváte, shromažďujeme nezbytné informace k jejich poskytnutí.

Pokud objednáváte odběr našeho newsletteru

Přihlášením k odběru newsletteru na naší webové stránce vyjadřujete svůj souhlas s použitím e-mailové adresy na následující účely: Výrobní družstvo Javorina vám bude zasílat prostřednictvím e-mailu informace o novinkách, akcích a mimořádných nabídkách, stejně jako informace o produktech a službách. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat na adrese marketing@javorina.sk nebo zakliknutím odkazu, který je umístěn v každém elektronickém newsletteru.

Formulářové údaje

Na webu javorina.sk můžete využít některé formuláře na přenos dat k nám, jako je například dotaz na prodejny. Použitím kontaktního formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v kontaktním formuláři za účelem vzájemné komunikace se společností Javorina v.d. Jestliže se nejedná o osobní údaje, budou tyto údaje v polích formuláře uchovány a statisticky vyhodnoceny.

Log soubory

Při každém vstupu na internetovou stránku javorina.sk, budou údaje o používání předávané vaším internetovým prohlížečem uloženy v protokolových souborech, tzv. Server Logfiles. Takto uložené datové věty obsahují následující údaje: datum a čas přístupu, URL adresu stránky, IP adresu, mohou obsahovat předcházející URL adresu (tzv. Referrer), množství přenesených údajů, jakož i prohlížečem přeneseného User Agenta (ev. typ a verzi prohlížeče a používaný operační systém).

Nesouhlas s použitím údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. Odhlásit se od odběru newsletterů můžete prostřednictvím odkazu v jejich patičce. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů vykonaného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Kromě toho budou uložené osobní údaje vymazány, pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, pokud údaje zpracované za účelem dosažení určitého účelu nejsou dále potřeba nebo pokud je ukládání z jakýchkoli důvodů nepřípustné.

Právo na informace a další práva dotyčných osob

Máte právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování vašich uložených údajů. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených ve všeobecných závazných právních předpisech máte zároveň (i) právo na přístup k vašim osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo vznést námitku ke zpracování vašich osobních údajů zpracovaných na účely přímého marketingu, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, kdy už nejsou potřeba na účely, ke kterým byly získány nebo jinak zpracovány nebo pokud jste odvolali svůj souhlas na jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ k jejich zpracování, případně pokud byly osobní údaje zpracovány nezákonně.

Ode dne nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (tj. od 25. května 2018), máte v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj. máte právo získat svoje osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v elektronické formě na základě vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti můžete žádat o právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technicky možný (právo na přenositelnost údajů).

Pokud máte dotazy k ochraně údajů, můžete se kdykoliv obrátit na naší zákaznickou podporu. A to na e-mail info@javorina.sk, poštou na sídle společnosti JAVORINA v.d. Továrenská 29, 059 18 Spišská Belá, SLOVAKIA nebo telefonicky na číslo +421 52 458 1660. V případě, že u nás uplatňujete některé z práv dotyčné osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a z vaší žádosti není možné ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že máme oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazujeme si právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Jako dotyčná osoba máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, při podezření, že jsou vaše osobní údaje zpracovávané v rozporu s platnou legislativou.

Služby poskytované v rámci www.javorina.sk, na které se podle těchto Všeobecných obchodních podmínek vyžaduje souhlas dotyčné osoby, nejsou přímo určeny osobám mladším 16 let.

Společnost Javorina Studio Praha s.r.o., IČO: 06214517, se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, (dále také jako „společnost“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedli ve své objednávce nebo které jsou uvedeny v kupní smlouvě, a to v rozsahu:

 • jméno, příjmení, datum narození nebo IČO, adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo a e-mail, jste-li fyzickou osobou,
 • jméno, příjmení, funkce, telefonní číslo a e-mail osoby oprávněné jednat za klienta, je-li klient právnickou osobou.

Účelem zpracování osobních údajů je nezbytnost pro splnění předmětné smlouvy, která má být nebo byla mezi Vámi a společností uzavřena. Společnost je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou společností zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, nejdéle však po dobu 5 let (doba uchování účetních dokladů.) od konce účetního období, v němž byla smlouva mezi Vámi a společností uzavřena. Po uplynutí této doby je společnost oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pouze z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy, která byla mezi Vámi a společností uzavřena.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do předmětné smlouvy. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však nemohla být mezi Vámi a společností uzavřena předmětná smlouva.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci společnosti. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od společnosti potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u společnosti uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od společnosti opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je společnost oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na vymazanie osobného údaja

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, a nebude dán žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů,
 • Vaše osobního údaje byly zpracovány protiprávně,
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že

 • budete popírat přesnost Vašich osobních údajů (zpracování omezeno po dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit),
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití,
 • společnost již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je společnost oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle Čl. 20 GDPR máte právo získat od společnosti své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů společnosti či třetí strany. Podání námitky způsobí, že společnost již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných společnosti však k takovémuto rozhodování nebude docházet.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u společnosti uplatnit buď osobně, zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám p. Danko Michal, showroom Javorina Praha, Plynární 1617/10, 17000 Praha Holešovice, nebo e-mailem na adresu praha@javorina.sk.

Společnost je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

Povrchová úprava nábytku pomocí přípravků na bázi přírodních voskových olejů je dnes u moderního masivního nábytku převládající povrchovou úpravou. Zachovává přírodní charakter výrobku a jeho významnou výhodou je také snadná údržba a plná obnovitelnost poškozených povrchů v domácích podmínkách. Olejování na druhou stranu neposkytuje až tak vysokou ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškození jako lakování (především ze začátku užívání), a proto je potřeba pravidelným ošetřováním vytvořit co nejhrubší souvislou vrstvu oleje a vosku. Po zakoupení výrobku s finální povrchovou úpravou olejováním je vhodné všechny plochy nábytku, hlavně horní plochy stolů a stolků, jemně přebrousit brusnou tkaninou, přeolejovat olejem a po 1-2 minutách působení stáhnout přebytek oleje suchým hadrem (dodávaném Javorinou v balíčku na ošetřování nábytku). Barevně upravované povrchy vytíráme pouze jemně, avšak dostatečně, aby na povrchu nezůstaly souvislé lesklé plochy. V případě nedostupnosti nábytkového oleje je možné na běžné ošetřování použít i komerční přípravky obsahující vosky a oleje jako je Pronto (Johnson and Johnson) …, kdy postupujeme podle návodu na výrobku.

Pokud ošetření zpočátku zopakujeme 1-2x do měsíce, vytvoří se souvislá ochranná vrstva, která bude vysoce odolná proti poškození a tekutinám, dodá nábytku elegantní lesk a povrch bude působit velmi příjemně na dotyk.

Při poškození povrchu olejovaného nábytku působením tekutin, poškrábáním …, je oprava podobná – poškozené místo přebrousíme ve směru vláken dřeva brusným papírem a zahladíme brusnou tkaninou. Naneseme nábytkový olej a po 1-2 minutách vytřeme nevsáknutý přebytek suchým hadrem do sucha. Druhý den zahlazení tkaninou a olejování opakujeme. Případná světlejší barva upravovaného místa by se měla časem působením světla sjednotit. (viz. oprava povrchu).

Povrchová úprava – olej poskytuje plnohodnotnou ochranu až po úplném vytvrdnutí, na které výrobce stanovuje 14 dní. Do této doby je otěruvzdorný, nebarví, neobtiskuje se, ale může být citlivější na skvrny a mokré znečištění.

Použité prostředky na olejování doporučujeme namočit do vody (vyprat) nebo spálit z důvodu možného samovznícení.

Oleje a pomůcky na ošetřování jsou součástí dodávky každé objednávky nebo si je můžete objednat telefonicky, faxem či e-mailem na info@javorina.sk, resp. e-shopu www.shop.javorina.eu.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečná povrchová úprava lakováním na zatížené plochy (dle naší nabídky) nespadá pod „olejovaný“ nábytek.

V případě, že vlastníte nábytek, který je lakovaný, prosíme Vás, abyste při jeho ošetřování a údržbě nepoužívali olej ani výše stanovené postupy. Držte se instrukcí na čištění a údržbu běžného, lakovaného nábytku. Děkujeme.

Nábytek „Javorina“ najdete v síti prodejen zveřejněných na stránce www.javorina.eu nebo na www.shop.javorina.eu. Každý autorizovaný prodejce má ve svém prodejním místě zboží dostupné za stejnou maloobchodní cenu a pro poskytování dovozových služeb je doporučeno řídit se stejným ceníkem. Všechny produkty Javorina v prodejní síti zahrnují dopravu v rámci CZ. Vynáška a montáž za příplatek.

Individuální podmínky a nadstandardní servis vynášky a montáže jsou věcí individuální konzultace a necenění (vysoké budovy bez možnosti výtahu, nadrozměrné produkty, obtížné parkování). Pro bližší informace ohledně těchto služeb prosím kontaktujte naše prodejce.

Sušení dubového dřeva je často velmi náročný proces, a proto se naše standardní dodací lhůty pohybují v rozmezí 8 až 10 týdnů od potvrzení přijetí zálohy. Vybraný sortiment sériových výrobků dodáváme klientům v ČR a SR mezi 8 až 10 týdny od přijetí zálohy.

Standardní dodací termíny se nevztahují na objednávky, které obsahují atypické výrobky a na výrobky z masivu ořechu amerického.

Výrobce Javořina v.d. si vyhrazuje právo na změnu dodacích termínů (v návaznosti na variabilní faktory vstupující do výrobního procesu, subdodavatelské návaznosti a logistická řešení).

V případě větších objednávek a komplexních interiérových řešení je možná výroba atypických výrobků podle přání zákazníka.

Individuální přístup a naše možnosti řešení prosím konzultuje s našimi profesionálními zástupci.

Pravidlem bývá naše preference etablovaného standardního zboží a sortimentu značky Javorina nebo reálnost aplikace designu Javorina do tvořeného interiéru. V posledních letech poskytlo zaměření Javoriny mnoho možností a realizovali jsme i kompletní zařízení interiérů domácností, rezidencí i komerčních prostor (restaurace, hotely, kostely, kláštery, vinárny, vinotéky…).

Náš nábytek se vyrábí v základních barevných odstínech, které definujeme jako:

 • Přírodní provedení - olej získaný z lněného semínka s obsahem vosku.
 • Světlý odstín - olej získaný z lněného semínka s obsahem vosku obsahujícího pigment bílé (kód W – white), šedé (kód G – grey).
 • Tmavý odstín - olej získaný z lněného semene s obsahem vosku obsahujícího pigment šedé (kód T – dark grey), čokoládové (kód J – JAB) a kávové (kód C – coffee). Dubový materiál je před aplikací oleje „napařen“ v komoře, kde chemickým procesem získá plnobarevné celoplošné ztmavnutí.

Povrchová úprava je u všech výrobků Javorina provedena ručním nanášením oleje, plynulým vtíráním do vláken a následným vytíráním. Proces trvá minimálně 24 hodin, v případě tmavých odstínů minimálně 48 hodin. Úplné odolnosti povrchu je dosaženo po 14 dnech, kdy povrch poskytuje vysokou odolnost a barevnou stálost.

UPOZORNĚNÍ

Dub časem získává hlubší odstín. Působením UV záření a oxidací dostává dubové dřevo sytější barvu. Průběžným ošetřováním povrchových částí nábytku dosáhnete obnovení jeho odolnosti, oživení struktury a krásné barevnosti.

Navštivte náš internetový obchod www.shop.javorina.eu nebo navštivte některého z našich prodejců www.javorina.sk/kontakty.

Budeme rádi, když se nám ozvete i přímo do Javoriny ve Spišské Belé na tel. +421 52 458 1660 nebo e-mailem na info@javorina.sk.

Masivní dubové dřevo se považuje za strukturované dřevo. Už v přirozeném stavu vykazuje značně velké rozdíly v barvě a struktuře. Dřevo má odlišnou barvu podle různých lokalit, ve kterých bylo těženo, ale přirozené jsou i rozdíly v barvě a struktuře z jednoho stejného kmene (např. středová – okrajová část, radiální – tangenciální řez kmenem…). Barevné rozdíly se ještě mohou zvýraznit sušením dřeva, a především konečnou povrchovou úpravou, především olejováním.

Olejování zvýrazňuje v masivním dubovém dřevu strukturu a barevné rozdíly a výrazně tak také nábytek odlišuje od dýhovaného, který je obvykle barevně a strukturálně mnohem jednotvárnější. V průběhu výroby dochází k barevné a strukturální selekci jednotlivých komponentů před jejich vzájemným spojováním tak, aby výsledek měl přirozený charakter, ale nesnažíme se o fádnost a uniformitu. Olejovaný nábytek mnohem déle získává tzv. patinu, kdy se působením světla a oxidací na vzduchu mění jeho barva na medovou a jednotlivé rozdíly v barvě se tak časem ztrácejí.

Náš nábytek je vyroben z masivního dubového dřeva s výjimkou hřbetů skříňového nábytku, den šuplíků a spodní poličky na šuplíkovém nočním stolku NS35, které jsou z dubem dýhované MDF. (Dýhovaný materiál se na těchto místech používá z konstrukčních důvodů). Střednice na dvojitých postelích je ze smrkového dřeva. Použité dubové dřevo může obsahovat vady, které se přirozeně vyskytují v přírodním materiálu, na viditelných místech musí být ale profesionálně vyspravené. Vnější pohledové plochy mohou obsahovat vady přírodního charakteru do průměru 15–20 mm, záběhy běle, mírné diskolorace, barevnou a strukturální odlišnost (viz. kvalitativní parametry nábytku Javorina) vlastní masivnímu dřevu. Na vnitřních částech nábytku se připouští běl bez omezení, podélné napojení, vady přírodního charakteru do průměru 35 mm. Na neviditelných plochách (spodních stranách den, stolových plátů, zadních stranách hřbetů, …) se připouští lokální maloplošné nedohoblování, nedoubroušení a lokální vyspravení. Podélné napojení lamel se též připouští u výrobků delších než 200 cm.

Během výroby se nábytek dvakrát olejuje, je však možné, že vlivem různorodé struktury dřeva jako přírodního materiálu případně změnou vlhkosti prostředí po dopravě a po vybalení nastaly menší změny v kvalitě povrchu (mírné zdrsnění povrchu napřímením dřevního vlákna). Tyto změny se obvykle lehce odstraní postupem, který je popsán v textu o údržbě (viz. Časté dotazy / ošetřování olejovaného nábytku).

Skříňkové a skříňové výrobky jsou dodávány ve smontovaném stavu, postele, stoly a stolky nesmontované. Jejich smontování je však velmi jednoduché – obvykle pouze pomocí čtyř šroubů.

Výrobky jsou baleny v pětivrstvém papírovém kartonu se speciální ochranou rohových částí.

Všeobecné principy - pokud není definováno jinak

Vnější viditelné plochy

 • Výběr přířezů je zaměřený na dosáhnutí barevně a strukturálně harmonického celku s rovnoměrným/vyváženým rozdělením povolených vad (a to i při kvalitě rustik), přičemž nejlépe by měly vypadat přední a vrchní plochy (dvířka komod, horní plochy stolů, skříněk…), a pak boční plochy.
 • Plocha je složená z materiálu stejné a podobné kresby/struktury a barvy (tangenciální s tangenciálními, tangenciální s poloradiálními, radiální s radiálními a poloradiálními).
 • Horší stranu přířezu orientujeme na méně viditelnou stranu panelu/slepence a lepší stranu po lepení orientujeme při ukládání panelů směrem vzhůru.
 • Prasklé nebo vypadané suky a jiné přípustné vady přírodního charakteru jsou opravené tmavým tmelem, praskliny v ploše, případné chyby ve zpracování, opravujeme tmelem v barvě dřeva (tmavší na příčném řezu, světlejší na podélných plochách). Tmel na těchto plochách nesmí být propadlý.
 • Suky a přípustné vady nesmí být umístěné na viditelné hraně, prořezané suky se kromě kvality rustik (R a R/C) nepřipouštějí.
 • V nedefinovaných případech postupujeme tak, abychom dosáhli co nejlepšího estetického výsledku a snažíme se vidět výrobek očima zákazníka.

Spodní / vnitřní / neviditelné plochy

 • Vnitřní / spodní viditelné plochy (horní strany vnitřních polic, vnitřní strany boků, spodní plochy stolů a stolečků …) - musí být zpracované bezchybně (důkladně vytmelené a přebroušené), přičemž stále dbáme na to, jak strana vypadá.
 • Neviditelné spodní plochy (spodní strany den, polic…) - vady musí být opravené a vybroušené.

Definice kvality stran panelů a slepenců

Kvalitativní třída nábytku Javorina:

 • A - strukturálně a barevně jednotné, ojedinělá očka do 5 mm v množství 3 ks/m2 rovnoměrně rozmístěné, bez záběhů běle.
 • B - strukturálně a barevně selektované, očka bez omezení, ojedinělé suky do průměru 8-10 mm povoleny v množství max. 3ks/m2, ojedinělé záběhy běle povoleny, rovnoměrné rozdělení přípustných vad.
 • C - očka, běl, zdravé a vypadané (ale profesionálně opravené) suky do průměru 25 mm bez omezení, ojedinělé zárosty kůry, praskliny, záběh jádra povoleny.
 • B/C - viditelné, horní / neviditelné, spodní.
 • R - očka, suky bez omezení, ojedinělé záběhy běle, zárosty kůry, praskliny, stopy po dřeni, tvrdá hniloba povoleny.
 • RC - jako R, ale běl, dřeň, praskliny povoleny bez omezení.

Odchylky od stejnorodosti povrchu dřeva

 • Dřeň - biologický střed. Pozůstatek primárního prodlužovacího růstu stromu. Je převážně měkčí a často má odlišnou barvu. Dub má hvězdicový tvar dřeně.
 • Běl - funkcí bělové zóny je vést vodu s rozpuštěnými minerálními látkami a uskladňovat zásobní látky. Šířka běle úzce souvisí s šířkou koruny. U dubu je úzká, barevně odlišná od jádra, žluto-bílo-hnědá, široká do 5 cm.
 • Záběh běle - běl nacházející se pouze na rohu přířezu (místo, kde se střetává plocha šířky a plocha hrany přířezu), ne na celé ploše šířky přířezu.
 • Plošná běl - běl vedoucí po celé šířce přířezu.
 • Průběžná běl - prochází spodní, boční i horní plochou přířezu.
 • Suky - jsou základy živých nebo pozůstatky odumřelých větví zarostlých do kmene stromu. Rozeznáváme srostlé, prasklé srostlé a vypadané suky.
  • Srostlé (zdravé) suky jsou pevně soudržné s okolním materiálem.
  • Prasklé srostlé suky jsou pevně soudržné s okolním materiálem, ale mají prasklinu, která vznikla při sušení, jelikož dřevo suku má větší hustotu a schne více než okolní materiál.
  • Vypadané (nezdravé) suky nejsou pevně soudržné s okolním materiálem, což může zapříčiňovat vyschnutí a následné zlomení větve v době růstu stromu a její postupné odehnívání a zavalování přírůstky kmene.
 • Sdružená očka (kočičí tlapky) - jejich funkcí je horizontální rozvod zejména organických látek v kmeni. Na příčném řezu je pozorujeme jako světlejší čáry vedoucí od dřeně nebo od letokruhu směrem k obvodu kmene. Na radiálních plochách vytvářejí zvlněné pásové plochy nazývané zrcadélka, zrcadla. Jsou neoddělitelnou součástí dubového dřeva.
 • Dřeňové paprsky - prochází spodní, boční i horní plochou přířezu.
 • Trhliny - vznikají ve dřevě při růstu, těžbě a sušení. Trhlina je rozdělení dřeva podél vláken. Na výrobcích jsou akceptovatelné do délky 30 MM a šířky vlasu.
 • Zárost kůry - je kůra zarostlá ve struktuře dřeva. Vzniká při poranění a následném zacelení otevřené rány stromu.
 • Diskolorita - změna barevnosti na ploše nebo v přířezu materiálu. Může být způsobena růstovou odchylkou, která je doprovázena lokální změnou hustoty dřeva (hustší – tmavší; méně husté – světlejší), případně pokud strom v době růstu přijal prostřednictvím svého kořenového systému látky (minerální soli, vertikální změna vrstev podloží), které mohly ovlivnit změnu v barvě dřeva.
 • Závitek - je lokální zakřivení letokruhů a vláken zapříčiněné přítomností suků nebo zárosty ran a poranění. V řezivu rozeznáváme jednostranný závitek, kde jsou letokruhy prořezány jen po jedné hraně a oboustranný, kde jsou letokruhy stejného závitku prořezány na obou hranách, tj. zvlnění letokruhů přechází přes celou šířku desky.
 • Napadení houbami - vady způsobené houbami se dělí na plísně, rakovinu, zbarvení bělí, zbarvení jádra a dřevokazné houby.
 • Plísně - způsobují zbarvení dřeva formou skvrn nebo souvislých povlaků. Zbarvení může být zelené, zelenomodré, šedivé, růžové a oranžovočervené.
 • Rakovina - napadení kmene rostoucího stromu silně parazitickými houbami, které jsou schopné rozkládat i živé dřevo závalu a nedovolují uzavřít ránu. Rána zůstává otevřená, zvětšuje se a na kmeni se vytváří hluboce zjizvené vyboulení.
 • Zbarvení houbami - zbarvení způsobené prvním tzv. dřevo zbarvujícím stádiem působení dřevokazných hub. Chyba se považuje za významnější z estetického hlediska než z důvodu změny vlastností dřeva. Barevně se projevuje podle druhu dřeviny a houby.
 • Dřevokazné houby - označované celulózovorní (destruktivní rozklad) způsobují hnědou případně červenou hnilobu, ligninovorní (korozivní rozklad) způsobují bílou hnilobu a jejich kombinaci.
 • Hniloba - změna barvy, struktury, mechanických a fyzikálních vlastností dřeva způsobených houbami.
 • Napadení hmyzem - dřevo poškozují především larvy hmyzu, které se živí dřevem a kůrou.
 • Svalovitost a průřez vlákna

Ve Spišské Belé, 01.06.2016

Slavomír Alžbetkin, ředitel v.d. JAVORINA

Koberce JAVORINA jsou ručně tkané produkty vyrobené v Indii. Jejich materiálové složení je 20% bavlna, 80% viskóza (art silk).

Výrobce doporučuje koberce v domácím prostředí pouze vysávat nebo ošetřovat jiným než mokrým procesem (tj. zamést, ofoukat, oprášit…).

Mokré čištění je možné pouze jemným chemickým procesem – chemickým čištěním profesionálním způsobem bez intenzivního namáčení nebo praní.

Koberec kvůli jemnému tkanému vláknu „pouští“ v prvních měsících užívání vlas a vytvářejí se tak chomáčky, které jednoduše odstraníte častým vysáváním.

Na koberec nedoporučujeme používať robotické / automatické vysávače alebo prostriedky s agresívnymi rotačnými kefami.

Koberce jsou určeny výhradně na interiérové použití.

Při znečištění postupujte následujícím způsobem

Před opravou nejdříve otestujte roh koberce, abyste se ujistili, že nedojde k zabarvení koberce. Pokud se skvrna znovu objeví, je potřeba postup zopakovat.

 • Ovoce - použít roztok (¾ líh, ¼ voda).
 • Mastnota - odstranit co nejvíce suchým hadrem, pak použít rozpouštědlo na odstraňování skvrn a následně dostupný prášek na koberce.
 • Mléko - použít rozpouštědlo na odstraňování skvrn a potom vodu lehce zředěnou s alkoholem a citrónovou šťávou.
 • Omáčky - po utření suchým hadrem použít roztok (½ líh, ½ voda).
 • Celulózové lepidlo - použít aceton, etylacetát.
 • Inkoust - odstranit co nejvíce suchým hadrem, potom použít mýdlo, houbu, vodu a alkohol, zabránit navlhnutí koberce.
 • Barva - odstranit co nejvíce suchým hadrem, potom použít rozpouštědlo a dostupný prášek na koberce.
 • Rez - na odstranění použít specializovaný přípravek.
 • Voda - ihned po znečištění použít houbu.
 • Vejce - použít rozpouštědlo, potom použít roztok (½ líh, ½ voda).
 • Sladkosti - použít roztok (½ líh, ½ voda) a počkat, než se skvrna rozpustí.
 • Červené víno - použít roztok (¾ líh, ¼ voda).
 • Alkoholický nápoj - použít roztok (½ líh, ½ voda).
 • Čaj, káva - použít roztok (½ líh, ½ bílý ocet).
 • Čokoláda - použít rozpouštědlo na odstraňování skvrn, potom použít roztok (½ líh, ½ voda).
 • Bílá káva - použít rozpouštědlo na odstraňování skvrn, potom použít roztok (½ líh, ½ bílý ocet).
 • Alkalické výrobky - použít roztok (bílý ocet zředěný s vodou v poměru 1:3).
 • Dehet, kouř - použít rozpouštědlo, potom použít dostupné specializované produkty.
 • Krev - použít bílý ocet (ještě začerstva), potom suchým hadříkem odstranit přebytek.
 • Moč - použít houbu a potom bílý ocet.

Nenašli ste, co ste hledali?

Napište nám

Internetová stránka javorina.sk používá soubory cookies na poskytování služeb a analýzu návštěvnosti. Více informací najdete v sekci Ochrana osobních údajů.